3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap


Prosjektbeskrivelse

For utfyllende informasjon og aktuelle saker om prosjektet, besøk vår nettside for 3P:
https://ehealthresearch.no/3p

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov.

3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for denne gruppen pasienter. Det danner et kunnskapsgrunnlag for å kunne forandre et profesjonssentrert helsesystem til et personsentrert helsesystem, ved å designe riktige, helhetlige og proaktive helsetjenester rundt hver pasient med utgangspunkt i spørsmålet: «Hva er viktigst for deg?». Kunnskapen baserer seg på erfaringer og forskning gjort ved fire miljøer i Norge og Danmark som har utviklet nye omsorgsmodeller basert på Chronic Care Model (CCM), og som drar nytte av nye ledende teknologier og radikal organisasjonsredesign.

Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et helhetlig helsevesen som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer, attraktive arbeidsplasser og bedre anvendelse av samfunnets ressurser.

Sentralt i å utvikle en slik tjeneste er bruk av IKT-verktøy for samhandling mellom pasienter og helsearbeidere.

Prosjektledelse

Prosjektdeltaker

Samarbeidspartner

Finansiering

  • Helse Nord RHF
  • Helse Midt-Norge RHF
  • Helse Vest RHF
  • Helse Sør-Øst RHF

Fokusområde

Pasientforløp

Prosjektperiode

2015 - 2021

Sist oppdatert

07.07.2022