WHO samarbeidssenter

NSE WHO CC banner

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et offisielt samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen digital helse og telemedisin. Dette innebærer at senteret gir råd til WHO og dets medlemsland om IKT i helsetjenesten.

Samarbeidet går tilbake til 1997. Den formelle samarbeidsavtalen (Terms of Reference) ble inngått i 2002. Senteret er inne i den femte avtaleperioden som varer til 2022.

Terms of Reference

Samarbeidet er regulert gjennom en overordnet "Terms of reference" og en mer detaljert handlingsplan som partene blir enige om hvert annet år. Aktivitetene i handlingsplanen er basert på organisasjonenes ønsker og medlemslandenes behov. Den overordnede avtalen (Terms of Reference) ble sist revidert i 2021.

1. Bistand til medlemsland

Senteret skal gi råd om digital helse og telemedisin til WHO og medlemslandene for å styrke helseforebyggende arbeid, bedre helsetjenesten, samt gjøre innbyggerne i stand til å ivareta egen helse.

2. Forskning og formidling

Senteret skal bistå WHO og medlemslandene med å:

  1. Identifisere og utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan telemedisin og e-helse kan bedre tilgjengeligheten til og kvaliteten på helsetjenesten.
  2. Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om effektene av telemedisin og e-helse.

3. E-læring/kompetanseoppbygging

Utvikle og foreslå e-læringsprogram for å heve helsepersonells kompetanse og styrke helsesystemene.