Elin Johnsen

Bio

Elin Johnsen

Telefon: 952 51 847

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Fremtidens journal


Elins prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2020 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Bergmo

Elins publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Fra papir til elektronisk ordinering av multidose 2018 INFORMASJONSMATR
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Multidose i e-resept 2018 RAPPORT
Effekter av digitale innbyggertjenester 2017 RAPPORT
Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre - erfaringer fra 2016 2017 RAPPORT
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre 2017 RAPPORT
RISET OVER PULTEN Fastlegeforsøk og tjenestekvalitet - rapport fra fastlegeforsøkets første fase i Tromsø 1994 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 RAPPORT
Evaluation of a Context-Specific Communication System Based on Smartphones. A field study of use and nurses’ expectations 2016 BOKRAPPORTDEL
Aktuelle brukeres evaluering av e-læringskurset PUST. Et kurs om personer med behov for langtids mekanisk ventilasjon 2016 RAPPORT
Evaluation of a Context Specific Communcation System Based on Smartphone. Nurses Use and Experiences 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Rethinking Medicalisation - Can the Patient be Empowered Within Medical Treatment 2015 FOREDRAG
Two-way video communication during out-of-hospital cardiac arrest can improve rescuers' confidence 2009 TIDSSKRIFTPUBL
How can I trust you when I only meet you online? 2014 FOREDRAG
Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen 2014 FOREDRAG
STYRING GJENNOM SAMHANDLING 2013 FOREDRAG
Motiverende og sosial sykkeltrening hjemme 2013 FOREDRAG
Privacy and information security risks in a technology platform for home-based chronic disease rehabilitation and education 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Styring gjennom samhandling: Samhandlingsreformen som kasus 2013 BOKRAPPORTDEL
Internet-enabled pulmonary rehabilitation and diabetes education in group settings at home: a preliminary study of patient acceptability 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Den sosiale gruppa som motivasjon til fysisk trening 2012 BOKRAPPORTDEL
The Web-based Social Group as Motivator 2012 FOREDRAG
Games and the Social Group as Motivation to Exercise 2012 FOREDRAG
Choosing to live with home dialysis-patients' experiences and potential for telemedicine support: a qualitative study 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedisin - en introduksjon 2012 FOREDRAG
Health and Social Media 2011 FOREDRAG
Kvinner og organisering - Betraktninger med utgangspunkt i prinsipper i den nye kvinnebevegelsen 1986 RAPPORT
Web Technologies for personalized health services, MyHealthService towards the Web 2.0 2009 FOREDRAG
Kvinnemishandling -synliggjøring eller ny erkjennelse? (I Jubileumstidsskriftet) 1985 FOREDRAG
Ubetinga påtale - et middel mot kvinnemishandling? Kronikk 1987 TIDSSKRIFTPUBL
Behov for universitetsbarnehager på 1990-tallet. FORUT-rapport, SF 0154130 1991 RAPPORT
Med trygghet og trivsel som mål Utredning om primælegetjenesten i Tromsø kommune. (FORUT-rapport, SSN 0802-2011/ SR 0536) 1991 RAPPORT
Hierarki, marked og nettverk 1992 TIDSSKRIFTPUBL
Krisesentret som praktisk kritikk 1992 BOKRAPPORTDEL
Samfunnsmessige konsekvenser av gassutvinning og LNG-produksjon i Nord-Norge. FORUT-rapport, SF 021-4142 1992 RAPPORT
Hva gjør vi med overgrepene? 1993 TIDSSKRIFTPUBL
Krisesenter og profesjonelt hjelpeapparat - en viktig forskjell, Nordkalottkonferanse Krisesentre (NORUT-notat, SN 1993-148. (15 s.) 1993 FOREDRAG
Samarbeid og profesjonalitet i kommunehelsetjenesten. NORUT-rapport 01/94 1994 RAPPORT
Kvinneretta tiltaksprosjekter i Troms: En oversikt over mangfold, omfang, særegenheter og resultater. NORUT-rapport 1994 RAPPORT
Gevinstpotensialet ved elektronisk laboratoriekommunikasjon: Brukerforventninger til LabKom og erfaringer med LabSvar. NORUT-rapport 13/94 1994 RAPPORT
Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken 1995 RAPPORT
Interpretations of Violence against Women in a Western Society 1986 FOREDRAG
Krisesenter og profesjonelt hjelpeapparat - en viktig forskjell 1995 FOREDRAG
Kvalitativ metode - med fastlegeevaluering som eksempel 1995 FOREDRAG
Tillit, aksess og risiko. Erfaringer blant fastlegens brukere og samarbeidspartnere etter to år med fastlegeforsøk i Tromsø kommune 1995 RAPPORT
Fastlegeforsøket- nye utfordringer i primærhelsetjenesten 1995 FOREDRAG
The Limits of Co-operation? I manussamling ved Trondheim kommune, Avdeling for helse og sosial omsorg, HO/000/48906/1995 1995 FOREDRAG
Avslutningskapittel 1996 BOKRAPPORTDEL
Synliggjøring av ulikheter i praksis 1996 BOKRAPPORTDEL
Fastlegen og vilkårne for faglig samarbeid 1996 BOKRAPPORTDEL
Forsøket – siktemål og utforming 1996 BOKRAPPORTDEL
Forsøk med fastlegeordning. Evaluering av et forsøk i fire kommuner. AFIs rapportserie nr. 2/96 1996 RAPPORT
Information Technology and the Selv-Observation of Society, i "Technology and Democracy: Technology in the Public Sphere". Proceedings from Workshop 1,A. Feenberg, T. Hviid Nielsen and L. Winner (eds.) TMV skriftserie nr. 27 1997 1997 RAPPORT
Informasjonsteknologi og kommunikasjon, i "Informasjonsteknologi & Samfunn", rapport fra forskerseminar Leangkollen 3-4 juni 1996, i regi av programmet Informasjonsteknologi & Samfunn 1997 RAPPORT
It-baserte observasjoner av primærlegens observasjoner 1995 FOREDRAG
Seksjon for arbeidsmiljø – erfaringer etter ett års virke 2000 RAPPORT
Utredning om etablering av telemedisinske distriktssentre 2002 FOREDRAG
"Man tar ikke doktergrad i blodtapping", rapport knyttet til prosjektet ”Bioingeniører i turnus” 2002 RAPPORT
Nye helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen – et senter med kulturkompetanse som basis og telemedisin som hjelpemiddel 2003 RAPPORT
T@DMS -Distriktsmedisinsk senter med telemedisin – en utredning 2003 RAPPORT
Bruk av telemedisinske tjenester i DMS 2003 FOREDRAG
Local medical centres with decentralised specialist services and telemedicine 2003 FOREDRAG
Seksjon for arbeidsmiljø – erfaringer etter ett års virke 2004 RAPPORT
Praksisnær kunnskapsformidling til helsepersonell Internettbaserte nasjonale systemer i noen nordeuropeiske land 2004 RAPPORT
Kan distriktsmedisinske sentra med telemedisin bidra som ”Missing Link” i helsetjenestesystemet? 2004 FOREDRAG
Distriktsmedisinsk senter – framtidas sykestue? 2004 FOREDRAG
Alta-modellens framtid; desentraliserte sykehustjenester og 1,5-linjetjenester - er DMS en del av dagens offentlig policy? 2004 FOREDRAG
Bruk av telemedisin i distriktsmedisinsk senter – muligheter og forutsetninger 2005 FOREDRAG
Samhandling – hva er gode modeller? 2005 FOREDRAG
Gevinster av norsk telemedisin i et systemteoretisk perspektiv? 2005 FOREDRAG
Gevinster av norsk telemedisin – presentasjon av pågående studie 2005 FOREDRAG
Samfunnsmessige sider ved telemedisin i Norge – etikk, deontologi og Organisering (Publisert på engelsk og ukrainsk.) 2005 RAPPORT
Samarbeidets politiske refleksjonsteori (Presentation of paper. 20 pages) 2005 FOREDRAG
Johnsen, E.; RMC and telemedicine for grey-zone patients; new approaches in public policy 2005 FOREDRAG
Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation 2006 RAPPORT
Gevinster av norsk telemedisin? 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Kronikk: Gevinster av norsk telemedisin? 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006) 2006 RAPPORT
Gevinster av norsk telemedisin? En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon 2006 FOREDRAG
Benefits From Telemedicine In Norway; Lessons To Learn? 2006 FOREDRAG
Telemedicine – best practice in Norway – Norwegian e-health strategies and experiences 2006 FOREDRAG
Organization of telemedicine in Norway – experiences – The NCT project 2006 FOREDRAG
Hjemmebasert oppfølging via TV’n 2008 FOREDRAG
Hjemmebasert og gruppebasert rehabilitering 2008 FOREDRAG
Off-the-shelft devices and Open Source for Low-Cost Personalized Home-based Telemedicine 2009 FOREDRAG
Better assistance from 113 with video-calls during medical emergencies? A qualitative study 2009 FOREDRAG
New e-media and the Handling of the Society of Illness and Health 2009 FOREDRAG
Internett, pasienter og deling av helseinformasjon 2009 FOREDRAG
Ungdom og bruk av nettet: Drukner den forskningsbaserte kunnskapen? 2011 FOREDRAG
Toveis dialog på Facebook, av Sturle Jostein Monstad 2011 MEDIEBIDRAG
Digitale fellesskap som ressurs for å løse helseproblemer 2010 FOREDRAG
Kronikk: Sosiale medier også for helse 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Air Quality systems servicing the chronically ill 2010 FOREDRAG
Home-based rehabilitation and exercising for COPD patients 2010 FOREDRAG
Video calls for dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation can improve the confidence of lay rescuers - surveys after simulated cardiac arrest 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem 2010 BOKRAPPORTDEL
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Det Sosiale Nettet og helse 2010 BOKRAPPORTDEL
To see or not to see -- Better dispatcher-assisted CPR with video-calls? A qualitative study based on simulated trials 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet 2008 FOREDRAG
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet 2008 BOKRAPPORTDEL

Elins prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen
2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal