Health data

Det er en nasjonal målsetting at helsedata skal være tilgjengelige for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Dataene skal disponeres på en måte som ivaretar personvern og tillit fra pasienter og helsearbeidere. Avanserte statistiske metoder skal utvikles for å hente ut nyttig og meningsfull informasjon fra disse store datamengdene.

Helsedata

This page was last updated:

23 March 2018