PACT – effekter

Description

5% av befolkningen bruker 50% av alle ressursene i spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene, som ofte har Komplekse og Langvarige Behov (KLB), opplever en fragmentert helsetjeneste som ikke er designet for å møte deres behov. Et omfattende forskningsfelt er enige om at sentrale elementer i gode tjenester for personer med KLB er digitalt støttede personsentrerte, helhetlige og proaktive (PHP) tjenester. Imidlertid viser effektevaluering av PHP-tjenester i litteraturen svake og varierende resultater med en høy andel negative studier.

Goals

I Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) startet vi med å reflektere over PHP-prinsippene og ba så helsearbeidere om «å finne opp» pasientforløp som fulgte prinsippene og som var gjennomførbare lokalt. PSHT har vist overraskende konsistente og sterke resultater: "Sammenlignet med matchede kontroller, hadde forløpet for personer med KLB som mottok PSHT-intervensjonen redusert risiko for øyeblikkelig hjelp innleggelser, økt bruk av planlagt poliklinikk og betydelig redusert risiko for død. ” Siden intervensjonen, med vilje, var løst beskrevet, må vi nå jobbe med å forstå hvordan PSHT skapte disse positive effektene, og hvem som kan ha mest nytte av denne intervensjonen. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne effektivt formidle og ytterligere forbedre PACT intervensjonen.

Method

Vi planlegger å undersøke pasientforløpene som inngikk i PSHT studien på 3 måter:

  • Ekspert panel: Hvilken gruppe for tjenester som ligger nærmest det ideelle? En medisinsk gjennomgang av journal innholdet der et ekspertpanel gir råd om det ideelle forløpet basert på sykehistorien.
  • PHP-prinsippene – blir de fulgt? Ekspertpanelet vil evaluere om de kan se spor av PHP prinsippene i journal dokumentasjonen.
  • Forventet utvikling – Basert på risiko-prediksjonsalgoritmer, vil de to gruppene med pasienter bli evaluert i forhold til om de utvikler seg bedre eller dårligere enn forventet mht endepunkt som død, reinnleggelser og helsetjenesteforbruk.

Conclusion

Denne studien vil støtte en nødvendig forbedring av omsorgskvaliteten for denne kostbare og sårbare gruppen både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Project manager

Financing

  • Northern Norway Regional Health Authority

Theme

Patient pathways

Project period

2020 - 2024

Last updated

22 March 2021

Related projects