logo

Videokonsultasjoner i psykisk helsevern ved UNN BUPA - Ny kunnskap når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter i psykisk helsevern (under Covid-19)

Description

Videokonsultasjoner har vært relativt lite brukt i offentlig sektor, men har nå økt kraftig som en følge av Corona restriksjoner. I forbindelse med Covid-19 utbrudd og begrensninger i den enkeltes bevegelsesmulighet har helsetjenesten vært tvungen til å ta i bruk digitale løsninger for å opprettholde tilbudet sitt. Det har skjedd en rask omstilling, og profesjonsutøvere over hele landet tar i bruk VK. Som en konsekvens av dette er det stort behov for mer forskningsbasert kunnskap om bruk av VK for å utøve faglig forsvarlige tjenester. Direktoratet for e-helse har opprettet egen side om praktiske råd til helsepersonell om god bruk av videokonsultasjon som er basert på tidligere forskning (Direktoratet for ehelse.no 14.04.2020). Ifølge disse anbefalingene skal det i størst mulig grad tas i bruk VK i denne perioden og det er beskrevet hva som er viktig å tenke på før tiltakene iverksettes.

Goals

Mål med prosjektet er å innhente og øke kunnskapen om implementering, organisering og bruk av VK for å utøve gode og trygge tjenester i psykisk helsevern (BUPA). Vi ønsker å innhente erfaringer fra helsepersonells erfaringer med bruken av Videokonsultasjon, samt deres beskrivelse av pasientenes og pårørendes erfaringer Fokus vil spesielt være på situasjonen som har oppstått etter innføring av restriksjoner knyttet til Covid-19 og hvordan bruken har utviklet seg som en konsekvens av restriksjoner som ble innført medio mars 2020.Vi ønsker også å få en forståelse hvilken betydning tidligere erfaringer med bruk av VK har for situasjonene knyttet til Covid-19.

For å nå mål i prosjektet vil vi innhente erfaringer og opplevelser med videokonsultasjon knyttet til:

• Bruk av VK og organisering i psykisk helsevern (implementering) med spesielt fokus på krisesituasjoner.

• Helsepersonells erfaringer med bruken av VK i normale situasjoner og spesielt i krisesituasjoner som det Covid 19 representerer

Method

Data vil samles inn primært gjennom kvalitative intervjuer. Data vil innhentes i enheter i BUPA psykisk helsevern, nevnt innledningsvis, som har implementert videokonsultasjon i tilknytning til barn og unge også tidligere.

Når det gjelder oversikt over bruk av VK vil vi også benytte kvantitative metoder i form av uttrekk fra DIPS.