Forskningsetiske prinsipper

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et fritt og uavhengig forskningssenter. Vi legger anerkjente forskningsetiske prinsipper til grunn for vår virksomhet.

Nasjonalt senter for e-helseforsknings leveranser må være relevante og nyttig for sektoren. Vi skal ivareta samfunnets behov for kunnskap på e-helsefeltet gjennom forskning og forskningsbaserte kunnskapsoppsummeringer eller utredninger. Vi balanserer vår rolle som nasjonalt forskningssenter med grundig forskning og dekker samtidig myndighetenes behov for rask oppsummert kunnskap.

For å sikre at prosjektene våre er relevante og nyttige for sektoren samarbeider vi med myndighetsorganer. Samarbeidet tar form av følgeforskning på sektorens prosjekter, kunnskapsoppsummeringer eller innhenting av relevant forskning til prosjektene. I alle tilfeller står forskningen på egne ben, og det er kun senteret som er ansvarlig for våre leveranser.

For å tydeliggjøre hva det betyr at Nasjonalt senter for e-helseforskning er uavhengig, har vi formulert prinsipper for samarbeid med direktorater eller andre myndighetsorganer.

  1. Vi igangsetter prosjekter på eget initiativ, og står selv ansvarlig for både formulering av forskningsspørsmål, problemstillinger og gjennomføring av prosjektene. Dersom samarbeidende myndighetsorganer eller andre prøver å påvirke problemstilling, metodevalg eller konklusjoner, er det i strid med anerkjente forskningsetiske prinsipper.
  2. Vi publiserer all forskning i egnede former.
  3. Myndighetenes styrer senteret gjennom formelle styringslinjer, i siste instans fra Helse- og omsorgsdepartementet via oppdragsbrev eller lignende.
  4. Vi tar i noen sammenhenger på oss prosjekter som kan beskrives som oppdragsforskning. Da gjelder de vanlige prinsippene for oppdragsforskning som beskrevet av De nasjonale forskningsetiske komitéene.
  5. Samarbeidspartnere har ofte behov for raske leveranser, sett i sammenheng med eksterne faktorer. Når vi bidrar i slike prosjekter må rammer, begrensninger og forbehold være tydelige i både kommunikasjon med samarbeidspartner/oppdragsgiver og i leveransene som kommer ut av prosjektet.

I samarbeidet med Direktoratet for e-helse gjelder rollefordelingen som beskrevet av Helse- og omsorgsdepartementet og behandlet i styringsgruppesak 5-2017 (legg på lenke til styringsgruppens side). Direktoratet for e-helse skal beskrive de nasjonale behovene for kunnskap, og Nasjonalt senter for e-helseforskning skal på eget initiativ og etter egen vurdering starte prosjekter som støtter sektorens kunnskapsbehov.