Gro-Hilde Ulriksen

Bio

Gro-Hilde Ulriksen, doktorgradsstipendiat i e-helse, er utdannet bioingeniør og har en master i telemedisin og e-helse. I doktorgradsarbeidet følger hun regionale og nasjonale standardiseringsprosesser som er viktige forutsetninger for utvikling og implementering av DIPS Arena og utnytting av mulighetene som finnes knyttet til strukturering og gjenbruk av data, prosess og beslutningsstøtte.

Hun har fulgt arbeidet i FIKS (Felles innføring av IKT-systemer i Helse Nord) med å slå sammen EPJ-systemer i hvert av de fire helseforetakene i regionen, og etablering av regionale standarder for bruk av DIPS i Helse Nord. Sammenslåingen av DIPS for hvert helseforetak er et steg på veien mot å nå hovedmålsettingene definert i  «En innbygger - En journal».

I tillegg har hun fulgt det nasjonale og regionale arbeidet med arketyper. Arketypene skal brukes som kliniske standarder for DIPS Arena. Bruk av arketyper vil bidra til å standardisere og strukturere den kliniske informasjonen. Hun har hatt fokus på organisatoriske faktorer knyttet til dette arbeidet, samarbeid mellom ulike aktører og viktigheten av at klinikere er involvert i arbeidet. Siden januar 2017 har hun vært ansatt 50 prosent som EPJ-rådgiver i Regionalt forvaltningssenter for EPJ (FSE) med hovedvekt på regionalt arbeid med arketyper.  


Gro-Hilde Ulriksen

Telefon: 901 99 457

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Helhetlige pasientforløp