Innbyggertjenester

Ny teknologi tvinger frem nye arbeidsformer i tjenestene. Helse- og omsorgstjenester vil både i dag og i fremtiden være arbeidsintensive og avhengige av det konkrete møtet mellom mennesker. Digital teknologi, som allerede nå er tilgjengelig, har potensial til å forandre hvordan helse- og omsorgstjenester leveres og hvordan hjemmetjenester kan bli styrket og utvidet, på en måte som kan redusere behovet for fysisk oppmøte og øke kvaliteten i tjenestene. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Forskning

Følgeforskning foregår både som en del av design og utvikling av teknologiske løsninger og som en del av utvikling av helsetjenester og forståelsen av relasjonene og endringene som nye løsninger og arbeidsformer bringer med seg. Forskning om hvordan og hvorfor innbyggerne i sin hverdag bruker IKT til helseformål, er viktig både i folkehelsearbeid og i arbeidet med å bygge opp en pasientrettet, god og bærekraftig helsetjeneste.

M-helse er internasjonalt et vekstområde. Det er stort trykk fra USA og land med andre regler for personvern og der befolkningen allerede er vant til å regnes som konsumenter i et marked. Det er behov for å utvikle modeller for m-helse innenfor den nordiske modellen, med sterke offentlige helsetjenester, og å fremskaffe mer kunnskap både om arbeidsdelingen og samspillet mellom kommersielle løsninger og løsninger i offentlig regi.

Forskning skal vise effekter og gevinster ved innføring og bruk av velferdsteknologi.

Innbyggertjenester

Denne siden er sist oppdatert:

05.02.2020

Helsehjelp på nye måter

Målet er å legge til rette for raskere spredning og innovasjon av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.