Pasientforløp

For at befolkningen skal få helhetlige tjenester må pasientforløp i større grad bli en felles referanseramme for aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Pasientforløp omfatter også pasientens ønske og behov for helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten.

E-helseløsninger gir mulighet for bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktører som samhandler om spesialisthelsetjenestens pasienter. Samhandling gir flere tilgang til gode helsetjenester, og samfunnets ressurser utnyttes bedre.

Forskning

Forskning på samhandling og pasientforløp har til hensikt å utvikle organisatoriske modeller, støttet av IKT, for kommunikasjon og informasjonshåndtering som kan fremme trippelmålet om bedre helse og funksjon hos i befolkningen og hos pasienter; bedre pasienterfaringer; og løsninger som gir mer kostnadseffektive helsetjenester.

Forskningen skal ta høyde for at forskjellige kategorier pasienter kan ha vidt forskjellige behov for helsetjenester. Særlige utfordringer knytter seg til personer med langvarige og sammensatte behov. Et særlig fokus rettes mot de 10% av pasientene som har komplekse og langvarige behov, og som bruker to tredeler av ressursene i helsetjenesten. Målet for forskningen er å frambringe kunnskap som realiserer målet om en tjeneste som er pasientsentrert, koordinert, proaktiv og planlagt, tilbyr ett kontaktpunkt for pasienter med komplekse og langvarige behov, og støtter multiprofesjonelle team.

icon 14 health pasientforlop duotone green

Denne siden er sist oppdatert:

30.08.2020

For mer informasjon, kontakt:

Bedre sammenheng i pasientforløp

Målet er bedre samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.