Pasientforløp og samhandlingsmodeller

For at befolkningen skal få helhetlige og koordinerte tjenester må pasientforløp i større grad bli en felles referanseramme for aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Pasientforløp omfatter også pasientens ønske og behov for helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten.

E-helseløsninger gir mulighet for bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktører som samhandler om spesialisthelsetjenestens pasienter. Samhandling gir flere tilgang til gode helsetjenester, og samfunnets ressurser utnyttes bedre.

Denne siden er sist oppdatert:

12.06.2017

For mer informasjon, kontakt:

Rune Pedersen Rune Pedersen