SNOW - Symptombasert sykdomsovervåkning i Helse Nord

Prosjektet ønsker å undersøke om deling av epidemiologiske data mellom pasienter, primærleger, mikrobiologi-laboratorieleger, endrer klinisk praksis med hensyn til testing for, diagnostisering og behandling av smittsomme sykdommer. Våre hypoteser om effekter av slik deling av informasjon er: 1) dette muliggjør tidligere varsling av epidemier, 2) tidligere diagnostisering og intervensjon, 3) et lavere antall smittede og 4) reduserte kostnader forbundet med utbrudd av smittsomme sykdommer.

Den epidemiologiske informasjonen (anonym sykdomsstatstikk) som Snow systemet automatisk trekker ut fra journalsystemer på legekontor, mikrobiologilaboratorier og andre systemer er også tilgjenglig for sykehusleger, smittevernleger, helsesøstre, lokale, regionale og nasjonale smitteverninstitusjoner. Vi gjenbruker den anonyme informasjonen vi trekker ut til å hjelpe pasienter og primærleger med å finne selvhjelpsinformasjon. Vi bruker også informasjonen til å muliggjøre flere typer e-konsultasjon og samhandlingsløsninger mellom pasient og helsetjenesten. Vi bruker også dataene til å lage smittevarsel om hvor mange tilfeller av smittsomme sykdommer vi vil se en uke frem i tid.Vi kan benytte dataene til å gjøre automatisk deteksjon av sykdomsutbrudd.

Bakgrunn

Helseovervåkningen (MSIS) før oppstart av Snow prosjektet var hovedsaklig basert på innrapportering av leger og diagnoser bekreftet av laboratorier. Laboratoriebasert sykdomsovervåkning har to svakheter; det kan ta lang tid å fremstille diagnosen, og en tester ikke for alle typer sykdommer. Før Snow systemet ble utviklet fantes det ikke noe system som gjorde det mulig å utveksle epidemiologiske data om forekomst av smittsomme sykdommer mellom pasienter, primærleger, smittevernleger eller laboratorieleger i et område. Det fantes heller ikke et automatisk system for innsamling og visualisering av epidemiologiske data, automatisk deteksjon av utbrudd eller automatisk smittevarsel. Vårt overvåkningssystem fokuserte hovedsaklig på relativt sjelde, men farlige sykdommer. Ved hjelp av Snow systemet overvåker vi nå også sykdommer som vanligvis forekommer, men som folk ikke nødvendigvis trenger behandling for.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet ble startet opp 8 mars 2007 og har siden jobbet mot å få til en bred utplassering av snow systemet i Helse Nord basert på de tjenestene vi kan tilby. Våre tjenester er basert på gjenbruk av data fra mikrobiologilaboratorier, legekontor og data direkte fra pasientene. Hovedfokus fremover vil være på rekruttering av primærleger til prosjektet. Systemet er nå under utplassering på et lite utvalg av pilotbrukere blant primærleger.  

Prosjektpartnere

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt som involverer deltagere fra Institutt for Samfunnsmedisin og Institutt for Informatikk ved Universitetet i Tromsø,  Tromsø Telemedicine Laboratory og   Nasjonalt Senter for Telemedisin ved Universitetssykehuset i Nord Norge. Samarbeidspartnere i prosjektet er Norsk Helsenett, ProfDoc og Dips ASA.

Finansiering

Prosjektet er finansiert delvis av Telemedisisik forskingsutvalg i Helse Nord, Tromsø Telemedicine Laboratory, Nasjonalt Senter for Telemedisin, Norsk Helsenett og Universitetet i Tromsø.  

Mer informasjon

Prosjektark for Symptombasert sykdomsovervåking (pdf)

Prosjektleder

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika

Sist oppdatert

15.12.2016