Avstandsoppfølging i spesialisthelsetjenesten - Videokonsultasjoner i psykisk helsevern ved Finnmarkssykehuset 

Prosjektbeskrivelse

Avstandsbasert oppfølging, med blant annet bruk av e-konsultasjoner og videobasert kommunikasjon (VK) innen helsetjenesten er blitt mer vanlig de siste årene. Mange studier gjort på bruk av videokonferanse i helsevesenet er eksperimentelle studier som viser positive effekter, men når tiltaket blir implementerer i helseforetak i den virkelige verden støter man på utfordringer. Det trengs derfor mer forskning på implementering av VK i faktisk tjeneste, da det til nå er brukt i liten grad i offentlig sektor, og behandling ved hjelp av VK er mangelfullt dokumentert både i Norge og internasjonalt.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 fokuserer på at pasienter skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet, og oppfordrer til mer teknologi i pasientens helsetjeneste og videokonsultasjoner for sårbare pasienter, pasienter i psykiske helsevern spesielt nevnt gruppe. Norge, som et land med lange avstander mellom aktørene og til tider vanskelige vær og føreforhold, har stor potensiell nytte ved økt bruk av VK. Vi vet at Finnmarkssykehuset har tatt i bruk e-konsultasjon ved hjelp av VK i behandlinger i psykisk helsevern i forholdsvis stort volum. Dette prosjektet vil systematisere kunnskap og erfaringer fra bruken, for å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget på feltet. Dette vil gi praksisfeltet verdifull kunnskap om nytten, samt hva som fremmer og hindrer bruken av videobasert kommunikasjon.

Mål

Målet med prosjektet er å innhente kunnskap om videobasert kommunikasjon i psykisk helsevern, med fokus på implementering og organisering i helsevesenet og helsepersonells erfaringer med bruken av videobasert kommunikasjon.

Forskningsspørsmål som utforskes i prosjektet:

  1. Hva er hindringer og hva er fremmere for bruk av e-konsultasjon ved hjelp av videobasert kommunikasjon, sett fra ansatte i HF sitt perspektiv? Fokusområder vil være organisering, opplæring, teknologi, samhandling og ressursbruk

  2. Hvordan kan videobasert kommunikasjon bidra til god klinisk utøvelse i psykisk helsevern? Fokusområder vil være behandlers erfaringer for å få e-konsultasjon til å fungere på en tilfredsstillende måte knyttet til relasjoner, kommunikasjon, faglig forsvarlighet og andre faktorer for å yte god helsehjelp.

Metode

For å identifisere hindringer og fremmere ved videobasert kommunikasjon i psykisk helsevern vil utføre kvalitative dybdeintervju. Målet er å gjennomføre 15-20 intervjuer med avdelingsledere, helsepersonell og andre sentrale nøkkelpersoner i administrasjon og strategisk ledelse, fordelt på de ulike lokalitetene i Finnmarkssykehuset. Vi vil også samle inn kvantitative data fra DIPS knyttet til omfanget av bruken av videobasert e-konsultasjon.

Prosjektleder

Monika Knudsen Gullslett Monika Knudsen Gullslett

Prosjektdeltaker

Eksterne prosjektdeltakere

  • Sigmund Elgarøy, Finnmarkssykehuset HF
  • Etty Ragnhild Nilsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Prosjektperiode

2020 - 2020

Sist oppdatert

31.03.2020