Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte

Nasjonalt senter for e-helseforskning har fått i oppdrag fra Direktoratet for e-helse å beskrive ulike arkitekturtilnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøtte.

Bakgrunn

Klinisk beslutningsstøttesystemer (Clinical Decision support systems – CDSS) er applikasjoner som bruker informasjon og data fra ulike kilder til å bistå helsepersonell i å ta kliniske beslutninger. Beslutningsstøtteverktøy er typisk designet for å integrere en medisinsk kunnskapsdatabase og spesifikk pasient- og behandlingsinformasjon med en regelmotor, for å generere case-spesifikke anbefalinger og råd til klinikere. Beslutningsstøttesystemer har tidligere vært brukt mye i andre sektorer, og det kliniske beslutningsstøttesystemet har sitt opphav nettopp her fra.

Prosjektbeskrivelse

Oppdragets overordnede mål er å beskrive egenskapene ved ulike arkitekturtilnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøtte i industrien generelt og blant de ledende leverandørene spesielt. Beskrivelsene skal inneholde en vurdering av sentrale styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene sett i kontekst av vedtatt utviklingsretning med målbilde «Én innbygger – én journal».

Som helhet skal prosjektet bidra til forståelsen for mulighetsrommet for beslutningsstøtte fra et teknisk perspektiv, og oppdraget skal blant annet:

  • Beskrive ledende arkitekturtilnærminger r og utviklingsretninger for beslutningsstøtte i industrien generelt og blant ledende leverandørene spesielt, herunder utbredelse og erfaringer.
  • Beskrive ulike standarder som er aktuelle for kunnskapsrepresentasjon av beslutningsreglene, herunder utbredelse og erfaringer.
  • Beskrive mulighetsrom for integrasjon av beslutningsstøtteregler.
  • Beskrive mulighetsrom for tilpasning av innholdet i felles beslutningsregler til lokale forhold uten at prinsippene fra den underliggende helsefaglige kunnskapen fravikes.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Direktoratet for e-helse.

Prosjektbeskrivelse

Klinisk beslutningsstøttesystemer (Clinical Decision support systems – CDSS) er applikasjoner som bruker informasjon og data fra ulike kilder til å bistå helsepersonell i å ta kliniske beslutninger. Beslutningsstøtteverktøy er typisk designet for å integrere en medisinsk kunnskapsdatabase og spesifikk pasient- og behandlingsinformasjon med en regelmotor, for å generere case-spesifikke anbefalinger og råd til klinikere. Beslutningsstøttesystemer har tidligere vært brukt mye i andre sektorer, og det kliniske beslutningsstøttesystemet har sitt opphav nettopp her fra. 

Oppdragets overordnede mål er å beskrive egenskapene ved ulike arkitekturtilnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøtte i industrien generelt og blant de ledende leverandørene spesielt. Beskrivelsene skal inneholde en vurdering av sentrale styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene sett i kontekst av vedtatt utviklingsretning med målbilde «Én innbygger – én journal».

Mål

  • Beskrive ledende arkitekturtilnærminger og utviklingsretninger for beslutningsstøtte, herunder utbredelse og erfaringer.
  • Beskrive ulike standarder som er aktuelle for kunnskapsrepresentasjon av beslutningsreglene, herunder utbredelse og erfaringer.
  • Beskrive mulighetsrom for integrasjon av beslutningsstøtteregler.
  • Beskrive mulighetsrom for tilpasning av innholdet i felles beslutningsregler til lokale forhold uten at prinsippene fra den underliggende helsefaglige kunnskapen fravikes.

Prosjektleder

Kristian Malm-Nicolaisen Kristian Malm-Nicolaisen

Prosjektdeltakere

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2017

Sist oppdatert

19.03.2018