Velferdsteknologi barn og unge 2017

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget skal fremskaffe kunnskap på et overordnet nivå om mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjons-nedsettelse. Del I vil bli besvart gjennom en kunnskapsoppsummering om eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Den vil bestå av en systematisk gjennomgang av litteratur og eksisterende velferdsteknologi for målgruppen i Norden, gi en beskrivelse av teknologisk anvendbarhet for målgruppen og gi innspill til relevant teknologi for utprøving. 

Oppdraget skal gi spesifikk kunnskap om bruk av velferdsteknologiske løsninger i praksis, det vil si tiltak som settes i verk i to ulike kommuner, henholdsvis Horten og Drammen. Del II skal løses gjennom følgeforskning, hvor NSE skal gjennomføre en evaluering av tiltakene som settes i verk i kommunene. Oppdraget skal gi dybdekunnskap om hvordan tiltaket fungerer i praksis for familiene som er valgt ut til å prøve ut velferdsteknologi i de to kommunene.

Mål

Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

  • Gi en oversikt over mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse.
  • Gi kunnskap om faktorer som kan påvirke om barna tar teknologien i bruk/utnytter teknologiens mulighetsrom.
  • Bidra til at kunnskapen gjøres kjent for andre familier med lignende behov.
  • Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.

Metode

Studien har en kvalitativ metodisk tilnærming med semi-strukturerte intervju av foresatte til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Prosjektleder

Marianne Trondsen Marianne Trondsen

Prosjektdeltaker

Eksterne prosjektdeltakere

  • Else K. Tobiassen, Drammen kommune

  • Emil Hansen, Horten kommune

Prosjektpartnere

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2016 - 2017

Sist oppdatert

27.08.2018