logo

Velferdsteknologi barn og unge

Bakgrunn

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) har anskaffet følgeforskning til oppdraget Kompetansehevende tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og berammet i statsbudsjettet 2015-2016. Følgeforskningen skal dokumentere effekter av satsningen og generere ny kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå denne målgruppen. Oppdragsteksten fra HOD (Prop. 1S (2015-2016), s. 136) er som følger:

Formålet med tiltaket er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosesser. Tiltaket skal også bidra til at foreldre skal kunne kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Satsingen skal følge-evalueres. Det ble i 2015 bevilget 4 mill. kroner til dette tiltaket. Midlene foreslås videreført i 2016 som del av Kompetanseløft 2020.

Helsedirektoratet utlyste oppdraget som en tilskuddsordning høsten 2015 til kommuner som allerede samarbeider med NVP i andre prosjekt. Horten kommune og Drammen kommune fikk tilslaget. Ved oppdragets slutt vil satsningen vurderes på følgende kriterier for måloppnåelse:

  • I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at foreldre kan kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
  • I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at barna enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter
  • I hvilken grad og hvordan har tiltakene bidratt til barnas re-/habiliteringsprosess

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helseforskning har fått i oppdrag fra Direktoratet for e-helse å gjennomføre følgeforskning knyttet til ovenfor nevnte satsning gjennomført i henholdsvis Horten og Drammen kommune. Oppdraget er todelt:

Oppdraget skal fremskaffe kunnskap på et overordnet nivå om mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjons-nedsettelse. Del I vil bli besvart gjennom en kunnskapsoppsummering om eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Den vil bestå av en systematisk gjennomgang av litteratur og eksisterende velferdsteknologi for målgruppen i Norden, gi en beskrivelse av teknologisk anvendbarhet for målgruppen og gi innspill til relevant teknologi for utprøving.

Oppdraget skal gi spesifikk kunnskap om bruk av velferdsteknologiske løsninger i praksis, det vil si tiltak som settes i verk i to ulike kommuner, henholdsvis Horten og Drammen.  Del II skal løses gjennom følgeforskning, hvor NSE skal gjennomføre en evaluering av tiltakene som settes i verk i kommunene. Oppdraget skal gi dybdekunnskap om hvordan tiltaket fungerer i praksis for familiene som er valgt ut til å prøve ut velferdsteknologi i de to kommunene. Studien har en kvalitativ metodisk tilnærming med semi-strukturerte intervju av foresatte til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Formål

Overordnet mål

Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Effektmål

  • Gi en oversikt over mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse
  • Gi kunnskap om faktorer som kan påvirke om barna tar teknologien i bruk/utnytter teknologiens mulighetsrom
  • Bidra til at kunnskapen gjøres kjent for andre familier med lignende behov
  • Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen

Prosjektpartnere

  • Drammen kommune, prosjektleder Else K. Tobiassen, , tlf: 91 87 96 78
  • Horten kommune, prosjektleder Emil Hansen, , tlf: 97 55 01 66

Finansiering

Prosjektet finansieres av Direktoratet for e-helse

Mer informasjon om prosjektet

Knarvik U. og Trondsen MV (2015). Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Nasjonalt senter for e-helseforskning, NSE-rapport: nr. 02-2016


Siden er sist oppdatert 14.12.2016

Prosjektkategori

Velferdsteknologi

Prosjektperiode

2016 - 2017

Prosjektleder

Marianne Trondsen Marianne Trondsen

Prosjektdeltakere

Undine Knarvik Undine Knarvik