Velferdsteknologi barn og unge 2016

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ønsker følgeforskning til oppdraget Kompetansehevendetiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, gitt av Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) og berammet i statsbudsjettet 2015-2016.Følgeforskningen skal dokumentere effekter av satsningen og generere nykunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå denne målgruppen.

Mål

Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Effektmål

  • Gi en oversikt over mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse
  • Gi kunnskap om faktorer som kan påvirke om barna tar teknologien i bruk/utnytter teknologiens mulighetsrom.
  • Bidra til at kunnskapen gjøres kjent for andre familier med lignende behov.
  • Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen.

Metode

Dette er en følgeevaluering med vekt på kvalitativ metode, da det troligikke er mulig å komme opp i et høyt nok antall deltagende barn/familier for ågjøre kvantitative analyser innen dette prosjektets omfang. E-helseforskning utarbeiderforslag til metode og forskningsspørsmål med utgangspunkt i kriteriene formåloppnåelse og effektmål for prosjektet.

I samarbeidmed kommunene må begrep som «barn og unge med funksjonsnedsettelser», «delta iog mestre fritidsaktiviteter», «habilitering- og rehabiliteringsprosesser» og«velferdsteknologiske løsninger» (i denne sammenheng) defineres og avgrenses.

I tillegg erdet viktig at sluttrapporten sier noe om:

  • Hvilke kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiskeløsninger er prøvd ut og hvordan det har virket
  • Hvordan samspillet mellom målgruppen og kommunen,frivillige lag og foreninger, spesialisthelsetjenesten har påvirketmåloppnåelsen
  • Hvordanforholdet til Folketrygdens støtteordninger overfor barn og unge med nedsattfunksjonsevne er blitt avklart

Prosjektleder

Marianne Trondsen Marianne Trondsen

Prosjektdeltaker

Prosjektpartnere

Finansiering

Helsedirektoratet

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2016 - 2016

Sist oppdatert

20.01.2020