Tjenester for helsepersonell

Pasientjournalen skal bli fremtidens samhandlings- og e-helseverktøy. Journalen skal muliggjøre deling av oppdatert informasjon mellom helsepersonell med ansvar for pasienten, samt deling og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell. I tillegg skal pasienten kunne innrapportere opplysninger selv og få muligheter for innsyn i egne journalopplysninger.

Forskning

For å understøtte målene i «Én innbygger – én journal» skal forskning gjennom en flerfaglig tilnærming skaffe kunnskap om effekter, hva som hemmer eller fremmer bruken av nye løsninger og tjenester, prosess- og klinisk beslutningsstøtte. Forskning skal i tillegg produsere kunnskap om hensiktsmessig organisering, systematisering, strukturering, deling og sikring av informasjon i IKT-systemer.

icon 44 health tjenester for helsepersonell duotone green

Denne siden er sist oppdatert:

05.01.2021

For mer informasjon, kontakt:

Digitalisering av arbeidsprosesser

Målet er at hele helsetjenesten skal ha en felles journalløsning og at legemiddelhåndteringen skal digitaliseres.