115 millioner til forskerprosjekt innenfor pasientnær klinisk forskning (BEHANDLING)

Forskningsrådet informerer om planlagt utlysning av forskerprosjekt. Fullversjon planlegges publisert i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019.

Det lyses ut midler til søknader i hele programmets bredde(Behandling Programplan Revidert 2017). Søknader innenfor persontilpasset medisin vil bli prioritert.

Studiene skal gi kunnskap om hva som er god og treffsikker diagnostikk, behandling eller rehabilitering.

Utlysningen åpner for søknader i hele programmets bredde, og prosjektene som får støtte, skal være med på å bidra til å

  • styrke klinisk forskning på store og økende pasientgrupper
  • styrke forskning på pasientgrupper og problemstillinger som er underrepresentert i klinisk forskning
  • styrke forskning for å utvikle fremtidens kliniske praksis, herunder persontilpasset medisin inkludert stamcellebehandling

BEHANDLING ønsker spesielt flere søknader om studier innenfor persontilpasset diagnostikk, behandling og rehabilitering innenfor ulike sykdomsgrupper og medisinske fagområder. Forskningsrådet ønsker at disse prosjektene skal støtte opp om tiltakspunktene i Handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin (2018-2021). Med persontilpasset diagnostikk, behandling og rehabilitering mener vi at forskningen tar i bruk metoder slik at diagnostikk, behandling og rehabilitering blir tilpasset spesifikke biologiske karakteristika hos den enkelte pasient/-gruppe. Dette kobles med sykdomshistorie, kliniske funn og relevante endepunkter, livsstilsfaktorer og miljøpåvirkninger, på individnivå eller pasientgruppenivå.

Det er ønske om at prosjektplaner om persontilpasset medisin skal

  • omfatte markører for stratifisering
  • synliggjøre planer for implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten
  • ha relevant tverrfaglig samarbeid (medisin-humaniora-jus-teknologi m.m.) og samarbeid mellom forskere, klinikere og helsetjenestene
  • inkludere samarbeid mellom næringslivet (f.eks. at de bidrar med legemidler) og forskningsinstitusjoner – inkludert instituttsektoren der det er relevant – innenfor statsstøtteregelverket
  • ivareta RRI (ansvarlig forskning og innovasjon) og beskrive aktuelle problemstillinger knyttet til HMS (helse, miljø og sikkerhet), ELSA (etiske, legale og sosiale aspekter) og/eller andre relevante RRI-perspektiver

Les mer her.