170 millioner til forskning på folkehelse, behandling og tjenester i kommunene

Utlysningen er en del av hovedutlysningen "Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv", temaområde 'Helse', og omfatter programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL. Søknaden må være relevant for minst ett av programmene eller dekke temaer på tvers av to eller alle tre.

Midlene skal gå til prosjekter som kan bidra til å møte helse- og samfunnsutfordringer innenfor helsefremmende og forebyggende tiltak, behandling og/eller kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Søknaden må være forankret i kommunale kunnskapsbehov og tjenester, og minst en samarbeidspartner må være fra kommunal sektor. Potensialet for overføring av resultater og kunnskap mellom kommuner eller kommuneklynger må beskrives.

I tillegg til kravet om at søknaden må ha minst to samarbeidspartnere som representerer brukere, er det et krav også å inkludere sluttbrukere. I søknaden bes dere beskrive hvordan samarbeidspartnere og eventuelle andre brukere, som innbyggere, pårørende, pasienter eller frivillige organisasjoner, er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene.

En samarbeidende organisasjon som kan ha flere roller (godkjent norsk forskningsorganisasjon og aktør i offentlig sektor) må beskrive klart i prosjektbeskrivelsen hvilken rolle de skal ha i prosjektet. En og samme aktør kan ikke ha to roller i samme prosjekt.

Forskningsrådet legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og i dokumenterte kunnskapshull. Virkninger av forskningen på kort eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Potensialet for implementering i kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling og/eller kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester skal beskrives.

Helseøkonomiske perspektiver skal ivaretas der det er relevant.

Det forventes at søknadene har relevante nasjonale, nordiske og/eller andre internasjonale samarbeidspartnere fra forskningssektoren.

Prioriteres:

  • søknader som er tverrfaglige og inkluderer samfunnsvitenskapelig og/eller humanistisk forskning
  • søknader som bruker eksisterende helse- og persondata (alle typer data uavhengig av innsamlingsmetode), der det er relevant
  • søknader der samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner finansierer egen deltakelse i størst mulig grad

Krav til medvirkning (faktisk samarbeid) og finansiering i prosjektene:

  • Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner skal utgjøre minimum 10 % av totalkostnadene i prosjektet.
  • Forskningsrådet kan bidra til å dekke kostnader hos samarbeidspartnere som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. For foretak (næringsliv) vil dette være begrenset av det statsstøtteregelverket tillater.

Anbefalt budsjettramme per prosjekt er 8–16 millioner kroner.

Les mer her.