200 millioner til forskning som skal redusere digitale sårbarheter (IKTPLUSS)

Forskningsrådet skal investere i forskningsprosjekter innenfor «Et trygt informasjonssamfunn». Prosjekter som bygger og utvikler kunnskapsmiljøer og bidrar til å redusere digitale sårbarheter ved samfunnsviktige infrastrukturer og i samfunnet ellers, kan søke.

Målet med denne utlysningen, er å utvikle kunnskap, teknologi og perspektiver som er nødvendig for å redusere digitale sårbarheter i samfunnskritiske infrastrukturer, og i samfunnet ellers.

En effekt av den digitale utviklingen er en kraftig endring i samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde. Dette medfører en rekke utfordringer, blant annet knyttet til personvern, rettssikkerhet, kriminalitetsbekjempelse og samfunnssikkerhet. Ved bortfall av funksjonalitet i kritiske infrastrukturer, kan skadefølgene spenne fra lett ubehag til økonomisk ruin – og i ytterste konsekvens – fare for befolkningens liv og helse. På samme måte som digitaliseringen har endret sårbarhetsbildet i samfunnet, vil måten vi håndterer disse sårbarhetene på, ha betydning for hvilket samfunn vi skaper for fremtiden.

De fleste kritiske infrastrukturer og samfunnsviktige funksjoner er i dag i stor grad digitalisert. EUs NIS-direktiv trekker frem infrastrukturer for energiforsyning, vannforsyning, finans og betaling, vare og persontransport, helse og elektronisk kommunikasjon. Også andre typer infrastrukturer kan regnes som samfunnsviktige.

Internasjonalt samarbeid må være sentralt i søknaden

Mange av de utfordringene vi nå står overfor, kan bare løses i en internasjonal kontekst. For Norge vil det være svært viktig å delta aktivt på de internasjonale arenaene der relevante problemer diskuteres. Internasjonalt samarbeid må være sentralt i prosjektsøknadene og de skal direkte eller indirekte bygge opp mot fremtidige sikkerhetsutlysninger i EUs rammeprogrammer.

Antatt tilgjengelige midler: ca 200 millioner kroner totalt.

Ca 7-25 millioner kroner per prosjekt.

Varighet: 2-6 år.

Porteføljen skal bygges opp av både små og store prosjekter med ulik kompleksitet og varighet.

Les mer her.