270 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor Data og tjenester overalt (IKTPLUSS)

IKTPLUSS lyser ut midler til forskningsprosjekter innenfor IKT som på kortere og lengre sikt skal bidra til innovasjon og løse utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Utlysningen er løpende, og den åpnes opp slik at man kan begynne å sende inn søknader fra og med 28. januar 2019.

Målet med utlysningen er å styrke forskningsinnsatsen innenfor temaet "Data og tjenester overalt". Forskningsinnsatsen skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt. Produksjon, forvaltning og bruk av stadig økende mengder av elektroniske data og digitalt innhold spiller en hovedrolle innenfor flere samfunnsutfordringer. Det er også stor etterspørsel etter ny kunnskap og kompetanse både i næringslivet og i det offentlige.

Forskningsområdene innenfor "Data og tjenester overalt", kan grupperes på denne måten:

  • tingenes internett, mobilitet og trådløse infrastrukturer
  • kunstig intelligens, autonome og kognitive systemer
  • digitale grensesnitt, robotikk og virtuelle omgivelser

Det er også viktig at de gjennomgripende og transformerende effektene av IKT blir forstått og at samfunnsmessige behov, bærekraft og ansvarlighet ivaretas. Forskningsområdene åpner for tverrfaglige problemstillinger og innsats fra flere fagområder og aktører.

Det oppfordres til å utnytte nye og tettere former for samarbeid både mellom aktørene (eks. næringsliv, offentlige virksomheter, brukere) og på tvers av fagområder og fagdisipliner, der det er relevant for å oppnå målene. Dette inkluderer også samarbeid med ledende internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Hva slags type prosjekter?

I denne utlysningen ønsker Forskningsrådet å finansiere prosjekter som hver for seg besvarer utfordringer innenfor en av disse tre tidshorisontene:

  • Nær tidshorisont: Det er ønske om prosjekter som kan føre til innovasjoner i næringslivet, offentlig sektor og andre samfunnsnyttige virksomheter. Et eksempel kan være løsninger der digitalisering kan omforme eksisterende, eller skape nye bransjer gjennom avanserte produksjonsprosesser.
  • Mellomlang tidshorisont: Det ønskes prosjekter som skal flytte forskningsfronten og bygge fag og miljøer innenfor ett eller flere av forskningsområdene gitt i utlysningen. Det er åpent for nye områder som kommer i forlengelsen av disse.
  • Lang tidshorisont: Det er ønske om dristige prosjekter det kan være knyttet stor usikkerhet til, men som kan bære i seg potensiale for store gevinster og radikale gjennombrudd. Her etterspøres nye forskningsområder som følger opp tema for utlysningen; "Data og tjenester overalt".

Det må gå tydelig fram av søknaden hvilken av de tre tidshorisontene prosjektet retter seg inn mot.

Les mer her.