30 millioner til samarbeidsprosjekter i Barentsregionen

Utlysningen er en del av hovedutlysningen "Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv". Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Støtten i utlysningen fordeles som følger:

  • 15 millioner er øremerket grensekryssende helse og velferdssamarbeid
  • 15 millioner er øremerket grensekryssende næringssamarbeid

Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til å fremme utvikling og samarbeid innenfor helse- og velferdssektoren og til prosjekter som fremmer grensekryssende næringsutvikling og -samarbeid i nord.

Vi søker prosjekter som er med på å fornye, revitalisere, utvikle og engasjere lokalsamfunn bredt og på tvers av grenser for å skape gode bo- og levekår og bidra til økt næringsaktivitet.

Strategiske føringer:

Midler til denne utlysningen er øremerket Nordområdene/Barentsregionen og er forankret i Scientific and thematic priorities for the High North Russia and Eastern Europe, kapittel 3.1 C "Social and economic development, business activity", og programplanen for UTENRIKS, kap. 5.2.3 "Economic growth, technology and development models".

Prioriteres:

  • prosjekter som omfatter internasjonalt samarbeid i Barentsregionen
  • anvendt forskning med høy grad av brukermedvirkning

Krav til medvirkning (faktisk samarbeid) og finansiering i prosjektene:

  • Samlet bidrag fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner skal utgjøre minimum 20% av totalkostnadene i prosjektet.
  • Forskningsrådet kan bidra til å dekke kostnader hos samarbeidspartnere som er nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. For foretak vil dette være begrenset av det statsstøtteregelverket tillater.

Les mer her.