35 millioner kroner til oral helse, multimorbiditet og pasientsikkerhet

Utlysningen er en del av hovedutlysningen "Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, temaområde 'Helse'.

Multimorbiditet
Økende alder i befolkningen og forlenget levetid hos kronisk syke bidrar til at flere pasienter har mer enn én kronisk sykdom, såkalt multimorbiditet eller multisyke. Det er viktig å få bedre kunnskap om hvordan slike pasienters enkeltsykdommer skal behandles, og om hvordan de best behandles når man tar hensyn til at de har flere sykdommer som kan være samvirkende.

Pasientsikkerhet
Pasientene skal kunne stole på at diagnostikken, behandlingen og rehabiliteringen er god, treffsikker og trygg. Det skal være kvalitet og kontinuitet i hele forløpet når pasienten er avhengig av helsehjelp fra flere instanser, så som kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Uønskede hendelser og komplikasjoner skal forekomme sjelden, og må kunne fanges opp raskt hvis de forekommer. Det er behov for og viktig å få mer kunnskap om hvordan sikkerheten til pasienten er ivaretatt gjennom diagnostikk, behandling og rehabilitering og hvordan den kan forbedres gjennom hele pasientforløpet i og mellom de ulike tjenestenivåene. Kost-nytteanalyser av forebyggende tiltak og/eller relevante tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet knyttet til diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter kan være en del av prosjektet.

I tillegg til kravet om at søknaden må ha minst to samarbeidspartnere som representerer brukere, er det også et krav at sluttbrukere skal inkluderes . I søknaden bes dere beskrive hvordan samarbeidspartnere og eventuelle andre brukere som innbyggere, pårørende, pasienter eller frivillige organisasjoner er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene.

En samarbeidende organisasjon som kan ha flere roller (godkjent norsk forskningsorganisasjon og aktør i offentlig sektor) må beskrive klart i prosjektbeskrivelsen hvilken rolle den skal ha i prosjektet. En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i samme prosjekt.

Forskningsrådet legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og i dokumenterte kunnskapshull. Virkninger av forskningen på kort og/eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Potensialet for implementering i klinisk praksis skal beskrives.

Helseøkonomiske perspektiver skal ivaretas der det er relevant.

Det forventes at søknadene har relevante nasjonale, nordiske og/eller andre internasjonale samarbeidspartnere fra forskningssektoren.

Prioriteres:

  • søknader om pasientnære kliniske studier
  • søknader som er tverrfaglige og inkluderer samfunnsvitenskapelig og/eller humanistisk forskning
  • søknader som bruker eksisterende helse- og persondata (alle typer data uavhengig av innsamlingsmetode), der det er relevant
  • søknader der samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner finansierer egen deltakelse i størst mulig grad

Krav til medvirkning (faktisk samarbeid) og finansiering i prosjektene:

  • Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner skal utgjøre minimum 10 % av totalkostnadene i prosjektet.
  • Forskningsrådet kan bidra til å dekke kostnader hos samarbeidspartnere som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. For foretak (næringsliv) vil dette være begrenset av det statsstøtteregelverket tillater.

Anbefalt budsjettramme per prosjekt er 8–16 millioner kroner.

Les mer her.