54 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor teknologi og materielle omgivelser (SAMKUL)

Forskningsrådet lyser ut forskningsmidler hvor søknader innenfor temaområde 2 i SAMKULs programplan, "Teknologi og materielle omgivelser", prioriteres.

I denne utlysningen etterspør SAMKUL prosjekter som viser hvordan forskning om kulturelle fenomener kan bidra til å belyse og håndtere aktuelle samfunnsutfordringer på området "Teknologi og materielle omgivelser".

Prosjektene må aktivt forholde seg til programplanens PDF - 603 KB beskrivelse av det prioriterte temaområdet og til SAMKUL-perspektivet generelt. Teknologi og materielle omgivelser er innvevd i kulturelle og samfunnsmessige forutsetninger. Samtidig er kultur- og samfunnsutvikling preget av materialitet og teknologi. Vi vil prioritere forskning som gjennom analyser av historiske, språklige og kommunikative, religiøse, normative og estetiske dimensjoner gir ny kunnskap om disse relasjonene og sammenhengene.

Tematikker og gjenstandsområder omtalt i de andre prioriterte områdene i programplanen kan trekkes inn i prosjekter om teknologi og materielle omgivelser. I tråd med Humaniorameldingens budskap om forskning på de store teknologiskiftene, oppfordres humanistiske fagmiljøer til å engasjere seg i utlysningens tematikk, gjerne i samarbeid med forskere fra naturvitenskap, teknologi, medisin eller samfunnsvitenskap. I mange studier innenfor området teknologi og materielle omgivelser vil det være fruktbart med fler- og tverrfaglig forskning. Vi oppfordrer til tverrfaglighet i den grad dette springer ut av det gjenstandsområdet som studeres. Vi vil legge vekt på aktiv prosjektledelse og god intern organisering, spesielt når det gjelder stipendiat- og delprosjekters integrering i prosjektets helhet og overordnede tematikk.

Les mer her.