70 millioner til forskerprosjekt (BEDREHELSE)

Forskningsrådet informerer om planlagt utlysning av forskerprosjekt. Fullversjon planlegges publisert i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019.

Det lyses ut midler i tråd med prioriteringene i programplanen til BEDREHELSE (Bedrehelse Programplan 2017).

Det er Forskningsrådets mål at forskningen skal bedre kunnskapsgrunnlaget for årsaker til helse og uhelse og bidra til å utforme og implementere folkehelsetiltak på tvers av sektorer inkludert forskning i, for og med kommunene. Prosjektene i programmet skal ha som mål å redusere sosial ulikhet i helse.

Områder innenfor de tematiske prioriteringene som foreløpig ikke er godt dekket i Forskningsrådets portefølje, som for eksempel livsfaser og overganger i livet, rus og avhengighet, vil bli prioritert.

For å øke kvaliteten på forskningsbaserte folkehelsetiltak legges det vekt på prosjekter som:

  • er tverrfaglige og som omfatter samfunnsvitenskapelig forskning der det er relevant
  • benytter gode befolkningsbaserte helsedata og helseregistre
  • styrker metodeutvikling og analytisk kapasitet
  • bruker epidemiologiske data i kombinasjon med randomiserte utprøvinger og kvalitative metoder

Les mer her.