85 millioner til tjenesteforskning innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene (Forskerprosjekt for fornyelse)

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Om utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og Forskningsrådet tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Samtidig har utlysningen øremerkede midler med spesifiserte prioriteringer.Hvilket tema du mener søknaden din er relevant for, velger du i søknadsskjemaet. Du kan velge inntil fem temaer.

Tjenesteforskning innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

Forskningen skal bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Den skal også sikre gode pasient- og brukerforløp med utgangspunkt i brukernes behov og bidra til å nå målene i HELSEVEL.

Midlene skal gå til tjenesteforskning, slik det er beskrevet i programplanen for HELSEVEL (kap. 3.1), innenfor områdene:

  • helse- og omsorgstjenester
  • arbeids- og velferdstjenester
  • barne- og familievernet

Søknadene må i tillegg falle inn under minst ett av de seks tverrgående kunnskapsområdene beskrevet i programplanen til HELSEVEL (kap. 3.3).

Forskningsrådet har fem tematiske prioriteringer, spesielt relevante er søknader som

  • vil frembringe ny kunnskap om hvordan ulike modeller for samarbeid på tvers av tjenesteområder kan bidra til høyere kvalitet og mer bærekraftige tjenester
  • vil frembringe ny kunnskap om strukturelle, organisatoriske og økonomiske forhold med betydning for samhandling og integrerte tjenestetilbud
  • legger spesiell vekt på overganger for personer med komplekse og sammensatte behov
  • vil frembringe ny kunnskap om digitaliseringens muligheter/konsekvenser for økt samhandling og bedre kvalitet på helse-, velferds og omsorgstjenestene
  • inneholder et kvantitativ og/eller komparativt perspektiv og design på disse tematiske prioriteringene

For å være relevant må søknaden i tillegg være begrunnet i brukernes behov. Brukere kan i denne sammenhengen være pasienter, klienter og pårørende, befolkningen, ansatte i helse- og velferdstjenestene og forvaltning og myndigheter. Du må beskrive hvem brukerne er, og hvordan de er involvert i planleggingen, gjennomføringen av prosjektet og i utnyttelsen av resultatene.

Støttegrenser: Kr 4 000 000-12 000 000

Les mer her (velg underoverskriften 'Helse').