90 millioner til forskerprosjekt om og for utdanningssektoren (FINNUT)

Forskningsrådet informerer om planlagt utlysning av forskerprosjekt. Fullversjon planlegges publisert i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019.

Det planlegges å lyse ut midler til utdanningsforskning i tråd med temaområdene i FINNUTs programplan (Finnut Programplan Revidert 2017).

Forskningsrådet ønsker prosjekter som ser på utdanningsspørsmål i lys av aktuelle samfunnsendringer og som bidrar med analyser som er relevante for å løse de aktuelle utfordringene.

Forskerprosjektet skal ta utgangspunkt i den internasjonale forskningsfronten og bidra til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid. Det legges vekt på at prosjektet har konkrete planer for internasjonalt samarbeid, internasjonal sampublisering og mobilitet.

Prosjekter som bidrar til fornyelse av forskningen tematisk, metodisk og/eller teoretisk vil bli prioritert. Det legges i denne sammenhengen vekt på at prosjekter er tverrvitenskapelige og flerfaglige.

Les mer her.