Data og tjenester overalt - Samarbeidsprosjekt

Målet med utlysningen er å styrke forskningsinnsatsen og stimulere til og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og brukere innenfor temaet "Data og tjenester overalt". Forskningsinnsatsen skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.

Utlysningen har som målsetning å styrke IKT-forskning innenfor prioriterte tema for innovasjon og verdiskaping.

Produksjon, forvaltning og bruk av stadig økende mengder av elektroniske data og digitalt innhold spiller en hovedrolle innenfor flere samfunnsutfordringer. Det er også stor etterspørsel etter ny kunnskap og kompetanse både i næringslivet og i det offentlige.

Forskningsområdene innenfor "Data og tjenester overalt" kan grupperes på denne måten:

  • Tingenes internett, mobilitet og trådløse infrastrukturer
  • Kunstig intelligens, autonome og kognitive systemer
  • Digitale grensesnitt, robotikk og virtuelle omgivelser

Det er også viktig at de gjennomgripende og transformerende effektene av IKT blir forstått og at samfunnsmessige behov, bærekraft og ansvarlighet ivaretas. Forskningsområdene åpner for tverrfaglige problemstillinger og innsats fra flere fagområder og aktører.

Hva slags type prosjekter sees etter?

I denne utlysningen ønsker Forskningsrådet å finansiere prosjekter som hver for seg besvarer utfordringer innenfor en av tre tidshorisonter.

  • Nær tidshorisont: Prosjekter som kan føre til innovasjoner i næringslivet, offentlig sektor og andre samfunnsnyttige virksomheter. Et eksempel kan være løsninger der digitalisering kan omforme eksisterende, eller skape nye bransjer gjennom avanserte produksjonsprosesser.
  • Mellomlang tidshorisont: Prosjekter som skal flytte forskningsfronten og bygge fag og miljøer innenfor ett eller flere av forskningsområdene gitt i utlysningen. Det er åpent for nye områder som kommer i forlengelsen disse.
  • Lang tidshorisont: Dristige prosjekter det kan være knyttet stor usikkerhet til, men som kan bære i seg potensiale for store gevinster og radikale gjennombrudd. Her etterspør vi nye forskningsområder som følger opp tema for utlysningen; "Data og tjenester overalt".

Les mer her.