Forprosjekter - offentlig (RFFHSTAD)

Formålet med utlysningen er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.
Forprosjektene skal være innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer innenfor et av de temaene som er spesifisert i utlysningen. Prosjektene skal kunne videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt. Forskningsutfordringene i hovedprosjektet skal også beskrives i søknaden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forprosjekt for offentlig sektor, inntil kr 750 000 i støtte. Krav til 25 % egeninnsats i prosjektet som helhet. Bedrifter som deltar må bidra med minimum 50 % egeninnsats av bedriftens totale aktivitet i prosjektet, avhengig av bedriftens størrelse i henhold til regelverket for statsstøtte.

Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i prosjektene som får innvilget støtte. Kun regnskapsførte utgifter hos prosjekteier, herunder innberettet og utbetalt lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader i alle tilsagn som gis. Dette gjelder også for bedrifter som deltar i et offentlig prosjekt. Enkeltmannsforetak kan dermed ikke delta.

Prosjektene skal adressere regionale samfunnsutfordringer og med god forankring med aktiv deltakelse fra offentlig prosjekteier.

Søknadene konkurrerer på tvers av de ulike tematiske områdene. Utlysningen er dermed en åpen konkurransearena med bred faglig tilnærming.

RFFHSTAD tar i mot søknader innenfor følgende tematiske områder der offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt:

Forprosjekter som skal lede opp til større innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer innenfor: (eksempler gitt i underpunkter)

Det viktigste er at innovasjonen gir et fotavtrykk i Oslo/Akershus i form av nytteverdi for bedriften og/eller offentlig sektor.

  • EdTech-løsninger for kommunal og fylkeskommunal sektor
   • Oppvekst, utdanning i skolesektoren
   • Pedagogisk innhold i skolenes IKT-løsninger for elevene
  • IKT for smarte regioner
   • Samfunnssikkerhet - terror, sabotasje
   • Bedre fysisk miljø, herunder måling, analyse og tiltak som kan bedre luft- og vannforurensninger i regionen
   • Håndtering av avfall i bred forstand - inklusive massehåndtering
   • Kostnadseffektiv administrasjon i offentlig sektor og innovative IKT-løsninger for innbyggerne
  • Bioøkonomi/bioteknologi
   • Bærekraftig, effektive og lønnsom produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, for, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, papir og tekstiler.
  • Samferdsel
   • Digitale tjenester for kollektivreisende
   • Innovative løsninger som stimulerer adferdsendring i reisemønsteret i befolkningen for å redusere bilkjøring inn mot Oslo.
  • Vann og avløp
   • Vannforsyning - vannkvalitet, rensing, lekkasjer og sikkerhet
   • Klimautfordringer - overflatevann. Herunder IKT-baserte styrings- og overvåkningssystemer
   • Modellering og datagrunnlag
   • Innovative løsninger for utbygging, vedlikehold og reparasjoner
   • Energiutnyttelse
  • Velferdsteknologi
   • Tjenester og teknologi for en mer kostnadseffektiv kommunal eldreomsorg
   • Tjenester og teknologi som kan bidra til at de eldre kan klare seg lenger i egen bolig

Prosjektene skal adressere regionale samfunnsutfordringer og med god forankring hos en aktivt deltakende offentlig prosjektpartner.

Søknader som prioriteres er de som scorer høyt på vurderingskriteriene og som har

 • høy innovasjonsgrad

og/eller

 • stor nytteverdi for offentlig sektor i form av endring av eksisterende praksis

Søknadene konkurrerer på tvers av de ulike tematiske områdene. Utlysningen er dermed en åpen konkurransearena med bred faglig tilnærming.

Kriterier som legges til grunn i vurderingen av søknadene er spesifisert på neste side.

Les mer her.