Forskning 2020

For å kunne søke må man ha knyttet til seg en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid!

1. Formålet med ordningen

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Søkerorganisasjonene kan også, i samarbeid med forskere, selv initiere forskningsprosjekter på tema de er opptatt av. Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

3. Dette kan det søkes om

  • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
  • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:
    • Ph.d.-stillinger.
    • Postdoktorstillinger for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.
  • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år (det kan søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov)

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift.

Les mer her.