Forskning og innovasjon (Interreg Nord)

NB! Den åttende søkerunden vil være åpen mellom 1.juni og 6.september 2018.

Teksten under er hentet fra programmets nettside.

Till vad kan man ansöka om stöd

Ett projekt inom Nordprogrammet kan handla om olika verksamheter. Oavsett inriktning eller storlek har alla projekt något gemensamt: Allt börjar med en idé om att åstadkomma en förändring. Det kan vara något som saknas helt, ett problem som behöver lösas eller något som behöver utvecklas.

Nordprogrammet har identifierat fyra insatsområden med störst utvecklingspotential och med möjlighet att arbeta gränsöverskridande inom: Forskning och innovation, EntreprenörskapKultur och miljö och Gemensam arbetsmarknad.

Forskning och Innovation

Genom att prioritera forskning och innovation kan innovativa miljöer och mötesplatser utvecklas i regionen. Dessa miljöer kan även kopplas ihop för att skapa en större kritisk massa, inte minst inom programmets fokusområden. Vidare kan Nordprogrammet bidra till ett mer samspelt gränsregionalt innovationsstödsystem som utvecklar innovationskraften i regionen.

Målsättningen är att få fram nya gränsöverskridande innovationer samt stärka SMFs möjligheter att ta del av och samverka gränsöverskridande med forsknings- och innovationsmiljöer i regionen.

Det finns två typer av projekt att söka stöd för – projekt eller förstudie. Ett projekt kan pågå maximalt i 36 månader. Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket stöd som kan sökas för ett projekt. En förstudie kan pågå under högst 12 månader. Gränsen för hur mycket EU-stöd som maximalt beviljas en förstudie är 10 000 EUR. En förstudie kan till exempel utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller användas för att bygga ett partnerskap.

Vem kan ansöka om stöd?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person- privat eller offentlig. Det måste finnas partners från minst två länder inom programområdet. Nordprogrammet ser positivt på att det är partners från alla tre länderna (Sverige, Finland och Norge). För mer information hur ni går tillväga för att ansöka om ett projekt se avsnitt planera och ansöka i projekthandboken. Ansökan ska ske elektroniskt via ”Min Ansökan” – mer anvisningar om ansökningsförfarandet finns i guiden.

Norska partner som ska ansöka om statliga Interregmedel (IR-midler) gör detta via Troms Fylkeskommune i ansökningssystemet RF13.50.

Finansiering
Ett projekt kan finansieras med EU-medel upp till 65% medan norska Interreg-medel kan stå för 50% av den totala finansieringen. För att ett projekt ska beviljas finansiering från programmet måste en del av kostnaderna finansieras genom offentlig eller privat medfinansiering. Det är enbart kontanta medel som godkänns som medfinansiering.

Tidig projektidé
Om ni har en projektidé som ni önskar få kommentarer på kan ni använda er av beskrivning av tidig projektidé och skicka den till sekretariatet för kommentarer.  Kommentarer till projektidéer ges löpande och är inte bundna till ansökningsomgångar. Observera att en inskickad projektidéblankett inte räknas som en formell ansökan!

Les mer her.