logo

Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE)


FORKOMMUNE skal bidra til ny kunnskap og bedre kobling mellom kommunesektoren, forskningsmiljøene og andre kunnskapsaktører. Målet er at kommunesektoren settes bedre i stand til å møte nåværende og framtidig behov.

FORKOMMUNE er et brukerstyrt innovasjonsprogram som skal utløse innovasjon i kommunesektoren, og ved hjelp av forskning, styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.

Programmet skal bidra til

  • konkrete innovasjoner og utvikling av nye løsninger
  • utvikling av kunnskapssystemer for læring og innovasjon i kommunene
  • kunnskap om betingelser for innovasjon i kommunene

FORKOMMUNE skal (våre delmål):

  • utløse forskningsstøttede innovasjonsaktiviteter og utvikle nye verktøy for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i kommunesektoren
  • fremme en kunnskapsbasert endrings- og innovasjonskultur i kommunesektoren
  • fremme nye metoder for organisering og samarbeid i kommuner og fylkeskommuner
  • understøtte og stimulere til innovasjonsnettverk mellom kommuner, fylkeskommuner, forskningsmiljøer, relevante organisasjoner, næringsliv, frivillig sektor og innbyggere
  • spre kunnskap om innovasjon og gjøre innovasjonserfaringene tilgjengelige for resten av sektoren
  • styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene og kommunesektoren slik at kommunene blir bedre til å eie, initiere og ta i bruk forskning
  • styrke forsknings- og innovasjonssystemet for kommunesektoren, utvikle gode forskningsmiljøer og styrke samarbeidet med internasjonalt ledende forskningsmiljøer på området

Les mer her