Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE)

MERK AT DET VIL KUNNE KOMME ENDRINGER/TILLEGG TIL DENNE TEKSTEN FREM TIL UTLYSNININGEN BLIR AKTIV 29.8.2018. 

Forskningsrådet lyser ut midler til prosjekter som skal ta utgangspunkt i viktige behov og utfordringer for kommunal sektor. Prosjektene skal inngå i kommunenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom kommunen og FoU-miljøene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke.

Midlene skal brukes til å nå målene i programplanen til FORKOMMUNE.

FORKOMMUNE skal:

  • utløse forskningsstøttede innovasjonsaktiviteter og utvikle nye verktøy for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i kommunesektoren
  • fremme en kunnskapsbasert endrings- og innovasjonskultur i kommunesektoren
  • fremme nye metoder for organisering og samarbeid i kommuner og fylkeskommuner
  • understøtte og stimulere til innovasjonsnettverk mellom kommuner, fylkeskommuner, forskningsmiljøer, relevante organisasjoner, næringsliv, frivillig sektor og innbyggere
  • spre kunnskap om innovasjon og gjøre innovasjonserfaringene tilgjengelige for resten av sektoren
  • styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene og kommunesektoren slik at kommunene blir bedre til å eie, initiere og ta i bruk forskning
  • styrke forsknings- og innovasjonssystemet for kommunesektoren, utvikle gode forskningsmiljøer og styrke samarbeidet med internasjonalt ledende forskningsmiljøer på området
Hva kan det søkes om?

Innovasjonsprosjekter er prosjekter der kommunene samarbeider med forskningsmiljøer, brukere/borgere, tjenester på tvers av sektorer, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre om behovsdrevet og kunnskapsbasert innovasjon. Prosjektene skal ta utgangspunkt i erkjente behov og utfordringer i kommunene, inngå i virksomhetenes planer for utvikling av kommunene og bygge på et reelt samarbeid mellom kommunale virksomheter og FoU-miljøene.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.

Dere kan søke om midler til prosjekter innenfor alle kommunale og fylkeskommunale ansvars-/tjenesteområder.

Hvem kan søke?

Det er kommuner og fylkeskommuner som kan søke innovasjonsprosjekter i FORKOMMUNE, og det er de som står ansvarlige for prosjektet. Kommunene må samarbeide med en eller flere godkjente forskningsinstitusjoner som deltar i prosjektet. Andre offentlige virksomheter, bedrifter, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet, kan også delta som samarbeidspartnere. Samarbeidsprosjekter mellom kommuner vil bli prioritert.

Flere program lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor til fristen 10. oktober og søknadsbehandlingen vil bli samordnet. Søknaden kan blir vurdert som aktuell for finansiering fra andre programmer. Søknad må sendes til det programmet den er mest relevant for, og oppgi i søknadsskjemaet hvilke(t) eventuelle andre programmer søknaden i tillegg er relevant for. Det er ikke anledning til å sende inn samme søknad til flere programmer til denne fristen. Programmene som vil samordne søknadsbehandlingen er FORKOMMUNE, HELSEVEL, FINNUT og TRANSPORT.

Totalt tilgjengelige midler: 20 millioner kroner

Midler per prosjekt: 3-7 millioner kroner (inntil 75 % av de totale FoU-kostnadene i prosjektet)

Les mer her.