logo

Forskningsmidler helseprosjekt


Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerett hos ExtraStiftelsen (kalt søkerorganisasjon). Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

Det kan søkes om prosjekter med helseformål. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling.

OBS! Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig – noen så tidlig som to måneder før søknadsfristen til ExtraStfitelsen. Så ta kontakt i god tid!

Les mer her.

Søknadsfrist

15.03.2018

Organisasjon

Extrastiftelsen

Sist oppdatert

09.02.2018

Siste registrerte utlysninger