logo

Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)


Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder.

FRIPRO skal fremme:

  • Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
  • Dristig og nyskapende forskning
  • Karriere for unge forskertalenter

Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Det blir også lagt stor vekt på dristighet og faglig fornyelse i vurderingen av søknadene.

FRIPRO skal bidra til økt internasjonal mobilitet for forskere tidlig i sin karriere og til at norske søkere når opp i konkurransen i internasjonale finansieringsordninger. Det forventes derfor at stipendiater i forskningsprosjekter har et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden, og at prosjektledere for forskerprosjekt og unge forskertalenter søker internasjonal finansiering i løpet av prosjektperioden.

FRIPRO har følgende søknadstyper:

  • Forskerprosjekt
  • Unge forskertalenter
  • FRIPRO mobilitetsstipend
  • Arrangementsstøtte

Les mer her