Helsesamarbeid med Russland

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk-russiske helseamarbeidsprosjekter med søknadsfrist 1. april 2019. Samlet beløp til utdeling er på omlag 10 millioner kroner.

Støtte kan søkes til helsesamarbeidsprosjekter som fremmer målsettingene i "Samarbeids­programmet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen", og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet. De spesifikke kriteriene for ordningen fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet, og er for 2019 nærmere spesifisert under avsnittet "Målsetting med tilskuddsordningen" i dette brevet.

Geografisk prioriteres prosjekter som involverer en eller flere av følgende russiske regioner; Murmansk, Arkhangelsk, Komi, Nenets, Karelia, Kaliningrad, Sankt Petersburg, Leningrad fylke og Moskva.

Det kan søkes om støtte til prosjekter på inntil 2 000 000 kr. Det gjøres oppmerksom på at hovedandelen av innvilgede prosjekter mottar en støtte på mellom 200 000 og 800 000 kr.

Tilskudd kan søkes for prosjekter med varighet av inntil tre år. Det gjøres oppmerksom på at det må sendes ny søknad for hvert år, og at eventuell støtte til år to og tre avhenger av prosjektets progresjon og om det er tilgjengelige midler/om ordningen videreføres.

Målsetting med tilskuddsordningen (søknadskriterier):

Til grunn for tildeling av prosjektmidler for 2019 ligger følgende hovedmålsettinger:

  • Forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer inkludert reduksjon av livsstilsrelaterte risikofaktorer, miljøfaktorer og nye helsetrusler.
  • Forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.
  • Styrke helsesystemene og sosiale tjenester med betydning for helse.

I prioriteringen av prosjektmidler vil det i tillegg bli lagt vekt på å støtte:

  • Prosjekter som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremmer likestilling, sosial inkludering og tillit.
  • Prosjekter som bidrar til aktiv brukermedvirkning ("Pasientens helsetjeneste").
  • Prosjekter som fremmer bruk av innovative metoder og verktøy.
  • Prosjekter som fremmer helse i alle politikkområder ("Health in all policies").
  • Prosjekter som bidrar til å inkludere og involvere sårbare grupper.

Utsatte grupper i befolkningen, som barn og unge, eldre, innsatte i fengsel, grupper med forhøyet smitterisiko og migranter er viktige målgrupper for programmet. Urfolks interesser og utfordringer i områder med lav befolkningstetthet skal vektlegges der dette er relevant.

Nytteverdi av prosjektet for norsk og russisk side, samt egeninnsats (økonomisk eller in-kind) fra begge prosjektpartnere skal tillegges vekt. Hensynet til kjønns­perspektivet skal ivaretas.

Les mer her.