Innovasjonsmidler 2020

Utlysningen av innovasjonsmidler for 2020 utsettes til høsten pga koronasituasjonen.

Innovasjon i helsesektoren dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, samt forbedringer i organisasjon i form av mer kostnadseffektive prosesser, bedre organisatoriske løsninger og gode pasientforløp. Innovasjon er basert på at kunnskap, oppfinnelser eller ideer videreutvikles til noe som har nytteverdi. Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid (Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020).

Prioriterte områder

Regional utviklingsplan 2035 og Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 ligger til grunn for de prioriterte satsingsområdene i årets utlysning. Helse Nord er særlig interessert i søknader hvor:

  • Prosjektet gjør bruk av nye arbeidsformer og/eller bedre bruk av teknologi
  • Prosjektet bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet og forbedrer pasientforløp
  • Prosjektet sørger for nye og bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommune og/eller brukere av helsetjenester
  • Prosjektet retter seg særlig mot en eller flere av følgende pasientgrupper: skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, kronikere, barn og unge.

I tillegg vil Helse Nord prioritere følgende:

  • Prosjekter med potensiell regional nytteverdi
  • Prosjekter der flere helseforetak er involvert i prosjektet
  • Tjenesteinnovasjonsprosjekter. Dette innebærer også tjenesteinnovasjonsprosjekter som involverer nye produkter eller ny teknologi for å muliggjøre bedre tjenester

Det kan søkes om inntil 550 000 NOK per prosjekt per år. Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.

Les mer her.