Inntil 150 millioner kroner til 3-5 miljøstøtter for folkehelseforskning (BEDREHELSE)

Miljøstøtten skal styrke nyskapende forskning av høy kvalitet for å bidra til å løse helse- og samfunnsutfordringer i overensstemmelse med BEDREHELSEs faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer. Forskningen skal bedre kunnskapsgrunnlaget for utforming og implementering av folkehelsetiltak.

Miljøstøtten skal styrke forskningen innenfor helsefremmende og forebyggende folkehelseforskning og derigjennom medvirke til å løse komplekse helse- og samfunnsutfordringer i Norge. I søknaden skal dere redegjøre for hvilke av programmets faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer som søknaden ivaretar. 

Denne utlysningen skiller seg fra utlysninger av støtte til forskerprosjekter og annen prosjektstøtte ved at de forventede resultater og effekter først og fremst er knyttet til kvaliteter ved miljøene. Målsettingen er å skape miljøer som kan styrke struktur, kapasitet og kompetanse på sentrale områder i  programmet. Dette betyr videre at forskningsaktivitetene i miljøene bør ha en viss bredde, med stor overføringsverdi til annen forskning innenfor programmets tematiske og faglige prioriteringer.

Antatt tilgjengelige midler: Inntil 150 millioner kroner til tre til fem miljøstøtter. Det kan søkes om 30–50 millioner kroner over en femårsperiode. 

Søkerinstitusjonen og samarbeidspartnere må til sammen bidra med egenfinansiering på minst 50 % av totalbeløpet for søknaden. 
Egenfinansiering kan være i form av arbeidsinnsats og/eller som et økonomiske bidrag.

Programplan Bedrehelse.

Les mer her.