Inntil 50 millioner for innovasjon i helse- og velferdstjenestene (HELSEVEL)

Enheter i offentlig sektor som driver forvaltning og/eller tjenesteyting innenfor helse- og velferdstjenestene kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

Innovasjonsprosjekter er prosjekter der tjenestene samarbeider med forskningsmiljøer, brukere/borgere, tjenester på tvers av sektorer, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre om behovsdrevet og kunnskapsbasert/strategisk innovasjon. Prosjektene skal ta utgangspunkt i erkjente behov og utfordringer i tjenestene, inngå i virksomhetenes planer for utvikling av tjenestene og bygge på et reelt samarbeid mellom tjenestene og FoU-miljøene.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.

Målgruppen for utlysningen er offentlige tjenester som vil bruke FoU i sitt arbeid med fornyelse og innovasjon. Forskningsmiljøer, andre offentlige virksomheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet kan delta i prosjektet som samarbeidspartnere.

Forskningsrådet vurderer forankring av prosjektene i tjenestene som svært viktig. Det skal handle om et reelt og integrert samarbeid mellom tjenestene og forskningsmiljøene. Det må begrunnes spesielt i prosjektbeskrivelsen, og det må komme klart frem hvordan innovasjonen vil bli forankret, nyttiggjort og implementert i tjenestene som har behovet for innovasjonen.

Merk: Flere program lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor til fristen 10. oktober og søknadsbehandlingen vil bli samordnet. Søknaden kan blir vurdert som aktuell for finansiering fra andre programmer. Dere må sende søknaden til det programmet søknaden er mest relevant for, og oppgi i søknadsskjemaet hvilke(t) eventuelle andre programmer søknaden i tillegg er relevant for. Det er ikke anledning til å sende inn samme søknad til flere programmer til denne fristen. Programmene som vil samordne søknadsbehandlingen er FORKOMMUNE, HELSEVEL, FINNUT og TRANSPORT. 

Antatt tilgjengelige midler: totalt 50 millioner kroner

Det kan søkes om mellom 3 og 7 millioner kroner. For søkere fra kommunal sektor er støtte fra Forskningsrådet begrenset til maksimalt 75 % av de totale kostnadene til FoU-aktiviteter i prosjektet. For søkere fra helseforetak eller andre statlige virksomheter, er støtten begrenset til maksimal 50 % av de totale kostnadene til FoU-aktiviteter i prosjektet.

Les mer her.