Inntil 60 millioner til forskning på global helse (Forskerprosjekt for fornyelse)

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og Forskningsrådet tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Samtidig har utlysningen øremerkede midler med spesifiserte prioriteringer. Hvilket tema du mener søknaden din er relevant for, velger du i søknadsskjemaet. Du kan velge inntil fem temaer.

Inntil 60 millioner til forskning på global helse

Midlene skal bidra til ny kunnskap om hvordan vi kan oppnå universell helsedekning og bærekraftige helsesystemer i utviklingsland, avgrenset til global helsesystem- og helsetjenesteforskning. Hensikten er å fremme god helse og livskvalitet for mennesker i utviklingsland.

Midlene skal gå til prosjekter som inkluderer utstrakt internasjonalt samarbeid og som bidrar til kompetansestyrking i forskningsmiljøer i Norge og i utviklingsland.

Universell helsedekning innebærer at alle mennesker har tilgang til essensielle helsetjenester av høy kvalitet som svarer på de viktigste årsakene til sykdom og død, uten å måtte sette seg i økonomisk uføre.

Helsetjenesteforskning forstås her som et flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og prosesser, teknologi og personellatferd påvirker tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved tjenestene, og til syvende og sist helse og livskvalitet for befolkningen. Med utviklingsland mener vi her "least developed countries, other low income countries, and lower middle income countries and territories" slik de er definert i OECD DAC listen.

Søknader er kun relevante dersom de oppfyller én eller begge av disse tematiske prioriteringene:

  • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om struktur, organisering, levering, økonomi og finansiering av helsetjenester, inkludert prioritering og fordeling mellom tjenestetilbud
  • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om implementering og/eller levering av nye og/eller forbedrede helsetjenester

For å være relevant må søknaden i tillegg:

  • gjøre tydelig rede for hvordan prosjektet skal bidra til å nå bærekraftsmål 3, spesifikt delmål 3.8
  • være begrunnet i, og beskrive, brukernes behov og medvirkning i alle deler av prosjektet. Brukere kan i denne sammenhengen være pasienter, klienter og pårørende, befolkningen, ansatte i helse- og velferdstjenestene og forvaltning og myndigheter.
  • inkludere partnerskap med forskergrupper og forskningsinstitusjoner i utviklingsland

Særskilt for søknader rettet mot "Global helse", er at et støttebrev ("letter of intent") fra samarbeidspartnerne må være vedlagt søknaden. Prosjekter som søker finansiering kan ha prosjektleder fra utviklingsland.

Forskningsinstitusjoner i høyinntektsland og høyere mellominntektsland kan også være samarbeidspartnere i prosjektet, men kan maksimalt få 30 prosent av Forskningsrådets totale finansiering til prosjektet.

Les mer her (velg underoverskriften 'Global utvikling').