Klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene lyser i 2019 ut ca. 125 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige prosjekter er det satt krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning.

Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder og skal søke å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

Brukermedvirkning er obligatorisk i alle prosjekter og skal omtales i søknades prosjektbeskrivelse. Les mer om brukere og deres rolle på utlysningens nettside (link nederst).

Hva kan det søkes om?

 • Prosjektene i KLINBEFORSK kan ha en varighet på inntil fem år. Søknadssrammen per prosjekt er satt til 5 – 20 millioner kroner totalt for prosjektperioden. Budsjettet skal begrunnes og må være realistisk for gjennomføringen av prosjektet.
 • Alle merkostnader for gjennomføring av forskningsprosjektet kan søkes dekket. Ordinære behandlingskostnader forutsettes imidlertid dekket av sykehusene/institusjonene.
 • Bidrag til pasientrekruttering er begrenset til norske pasienter.
 • Etablering av nasjonalt forskningsnettverk kan inngå som del av prosjektet.

Mulige budsjettelementer:

 • Vitenskapelige stillinger: PhD skal ha varighet tilsvarende 3 årsverk. Stillingen kan tas ut som 50 – 100 % i løpet av prosjektperioden og må være tilknyttet en søkerinstitusjon. Se søknadsskjema i eSøknad for spesifisering av stillingsandel og varighet. Bruk gjerne skjemaets felt for «utfyllende informasjon» dersom det er behov for å angi ytterligere detaljer for stillingen. PhD-stipend tildeles rundsum og angis i skjema som «personal etter sats». For 2019, utgjør rundsummen 1 095 000 kr per år og inneholder et driftstilskudd i tillegg til lønn og sosiale kostnader.
 • Øvrige vitenskapelige stillinger, som postdoktor (maks. 3 årsverk), forsker eller annet medisinsk personell, tildeles ikke rundsum. Her skal stillingen legges inn i skjema under «personal uten sats» og angis med lønnskostnader for stillingen.
 • Forskningsstøttepersonell, inkludert koordinator, forskningssykepleier osv.
 • Driftskostnader, inkludert legemidler og materiell.
 • Kjøp av tjenester fra forskningsstøtteenheter, inkludert ekstra infrastrukturkostnader for gjennomføring av prosjektene (f.eks. monitorering, datahåndtering, eCRF-løsning osv.).
 • Kostnader til brukermedvirkning.
 • Det kan ikke søkes om dekning av indirekte prosjektkostnader knyttet til institusjonenes faste utgifter (f.eks. husleie, strøm, renhold og administrative støttefunksjoner o.l.).

Søknad og alle vedlegg skal skrives på engelsk.

Les mer her.