Krafttak mot kreft 2018 - Senskader etter kreftbehandling

Mange kreftpasienter opplever å få senskader av sin behandling. Skadene kan gi symptomer først mange år etter at pasienten er friskmeldt og være av både fysisk og psykisk art. Kreftforeningen er opptatt av å stimulere til økt forskningsinnsats for å frembringe kunnskap som kan sette oss i stand til å forebygge og redusere senskader etter kreftbehandling, og hva som må til for at personer med senskader kan leve best mulige liv. Kreftforeningen ønsker gjennom denne satsingen å gi støtte til miljøer som har fokus på disse problemstillingene.

Hva støttes?

  • Forskerstillinger
  • Postdoktorstillinger
  • Doktorgradsstillinger
  • Tekniske stillinger
  • Driftsmidler

Varighet: 1-4 år

Søknadsbeløp: 1-8 millioner kroner

Les mer her.