Kvalifiseringsprosjekter offentlig sektor (RFFNORD)

Målet med kvalifiseringsstøtte er først og fremst å avdekke og utvikle FoU-prosjekter som skal kvalifisere til videre støtte fra regionale forskningsfond, ulike nasjonale forskningsprogram eller internasjonale forskningsprogram.

Det er et krav at søknader om kvalifiseringsstøtte skal være forankret i søkerinstitusjonens strategier og prioriterte satsingsområder. Skal gjennomføres i samarbeid med minst en godkjent FoU-institusjon.

Hvem kan søke?

Nordnorske kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, sammenslutninger av kommuner, og tilsvarende regionale forvaltningsnivå innenfor fondsregionen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter og næringsliv, regional offentlig sektor, næringsklynger, samt godkjente FoU-institusjoner. Andre prosjektpartnere vil også kunne godkjennes etter en skjønnsmessig vurdering.

Hva kan du søke om støtte til?

Kvalifiseringsstøtten kan også benyttes til utvikling av felles forskningsprosjekter for etablerte bedriftsnettverk og klynger, samt nye sammenslutninger av bedrifter og offentlige virksomheter.

Regionale forskningsfond Nord-Norge dekker inntil 75 % av prosjektets totalkostnad for regionale offentlige virksomheter.


Alle RFFNORDS tildelinger følger Statsstøtteregelverket og dette vil også gjelder for eventuelle deltagende bedrifter. Se også EUs definisjon av små, mellomstore og store bedrifter, som vil være
gjeldende i så tilfelle.

Les mer her.