Kvalifiseringsstøtte offentlig sektor (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) lyser ut løpende regional kvalifiseringsstøtte til FoU-prosjekter med en målsetting om å øke forskningsaktiviteten i offentlig sektor. Målgruppen er kommuner og regionale forvaltningsorganer som ønsker å ta i bruk forskning.

Regional kvalifiseringsstøtte tildeles prosjekter for at disse skal utvikles og kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger.

RFFNORD ønsker å stimulere til økt innovasjon i offentlig sektor i Nord-Norge, og lyser derfor ut midler til kvalifiseringsstøtte rettet mot dette formålet. Forskningsfondet ønsker å støtte prosjekter som har tydelige og konkrete mål og innovative løsninger om bedre og/eller mer effektive tjenester i offentlig regional og kommunal forvaltning.

Søkerne utfordres spesielt til å komme med problemstillinger som beskriver hvordan prosjektets oppnådde resultater kan implementeres, spres og forankres i regionen slik at prosjektet kan generere nytteverdi for offentlig regional og kommunal forvaltning i Nord-Norge. Søker må dermed ha en plan for hvordan forankring og overføring av resultater kan gjennomføres. Det er et krav om at søker samarbeider med godkjent FoU-institusjon.

 Regional kvalifiseringsstøtte:

 • Kvalifiseringssprosjektet skal ha et tydelig definert forskningsinnhold og beskrive problemstillinger, forskningsmessig metode og løsningsforslag som skal løses i hovedprosjektet som kvalifiseringsstøtten skal lede frem til.
 • Søknaden må redegjøre for forskningsfronten på området, og plassere prosjektet i forhold til eksisterende kunnskap.
 • Kvalifiseringsstøtte skal løse utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og gjennomføres.
 • Resultatene fra prosjektene skal gi nødvendig grunnlag for et hovedprosjekt og skal tydelig beskrive en intensjon om videreføring i et hovedprosjekt.
 • I søknaden må det fremgå tydelig hvilket program og utlysning man ønsker å innrette seg mot med et FoU-hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsstøtte gis for en prosjektperiode på minimum 3 måneder og inntil 12 måneder.
 • Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte inkluderer personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, reiseutgifter og andre relevante prosjektkostnader.
 • Gjennomføring av workshops kan inngå som en del av prosjektkostnadene, men kan ikke utgjøre hoveddelen av kostnadene. 

 Støtten kan ikke benyttes til følgende:

 • Da det forutsettes at søknaden redegjør for kunnskapsfelt og forskningsmessige problemstillinger, godkjennes ikke kartlegging av litteratur og forskningsfront som hovedaktiviteter i kvalifiseringsstøtteprosjektet. Mindre oppdateringer av kunnskapsgrunnlag kan inngå der dette er nødvendig for utarbeidelse av skisse for hovedprosjekt.
 • Da formålet med kvalifiseringsstøtten er å legge det forskningsmessige grunnlaget for etableringen av et hovedprosjekt, gis det ikke støtte til aktiviteter som markedsundersøkelser eller markedsføring. Dersom det er behov for å gjennomføre markedsundersøkelser som et ledd i etableringen av et hovedprosjekt, må det redegjøres særskilt for forskningsgraden i undersøkelsene som skal gjennomføres.
 • Kvalifiseringsstøtten kan finansiere prosjektpartenes aktiviteter fram til og med utviklingen av en felles prosjektskisse for hovedprosjektet. Kostnader knyttet til registrering og innsendelse av søknad om hovedprosjekt kan ikke inngå i kvalifiseringsstøtten.
 • Kvalifiseringsstøtten skal ikke overlappe med andre regionale og nasjonale virkemiddelordninger, men kan kombineres med disse.

Totalt tilgjengelige midler: 4 millioner kroner per år

Maksimalt støttebeløp: 300 000 kroner per prosjekt (500 000 kroner ved spesielle forhold)

Les mer her.