Midler til forskningsprosjekt

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos ExtraStiftelsen (kalt søkerorganisasjon). Søkerorganisasjonene kan også, i samarbeid med forskere, selv initiere forskningsprosjekter på tema de er opptatt av.

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

Dette kan det søkes om:

  • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
  • Ph.d.-stillinger på fagfelt med lite forskningsaktivitet og/eller lite kunnskapsgrunnlag, knyttet til institusjon som kan tildele ph.d.
  • Postdoktorstillinger knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet
  • Frikjøp av personer i eksisterende forskerstillinger (seniorforskere), forutsatt godkjenning fra arbeidsgiver.
  • Ekstra driftsstøtte når kommunenivået er involvert i gjennomføringen av prosjektet.
  • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk (se presisering av tidsrammen for gjennomføringen i søknadsskjema)

OBS! Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig – noen så tidlig som april. Så ta kontakt i god tid!

Les mer her.