Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD)

Mål for programmet: Ordningens overordnede målsettinger er økt forskerrekruttering i næringslivet, økt langsiktig kompetansebygging og forskningsinnsats i næringslivet og økt samspill mellom akademia og næringsliv.

Forskningsrådet skal stimulere til økt forskningsaktivitet i norske bedrifter og tilbyr støtte til gjennomføring av forskningsprosjekter. Det ligger en klar forventning fra myndighetene om at Forskningsrådet skal bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet, blant annet gjennom rekruttering av dr. gradskandidater. Det er konstatert at det er behov for tettere samspill mellom akademia og nærings- og samfunnsliv. Nye rekrutteringstiltak er nødvendig for at nærings- og samfunnsliv skal leve opp til målet om økt forskningsinnsats og for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningen til samfunnet. Nærings-ph.d. utgjør en liten, men viktig vekst i totalt antall doktorgradskandidater, og skal gi bedrifter en mulighet til å øke forskningskompetansen uten å være med i et mer omfattende prosjekt (Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Kompetanseprosjekt for næringslivet). Nærings-ph.d.-ordningen skal ivareta næringsrettet langsiktig forskning med samme vitenskapelig kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen.

Les mer her.