Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn full søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 18. november 2020. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 27. mai 2020 kan ikke søke om midler gjennom den endelige utlysningen til INFRASTRUKTUR.

Forskningsrådet lyser ut nær 1 milliard kroner til forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet. Dette inkluderer norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Utlysningen har søknadsfrist 18. november 2020 og omfatter alle fag-, temaer og teknologiområder.

Endelig utlysning vil være klar i løpet av siste halvdel av juni 2020. I utlysningen vil det informeres om tilgjengelige midler og prioriteringer.

Innsending av skisser er obligatorisk og fungerer som første fase av årets søknadsprosess for INFRASTRUKTUR.

Målet med skisseutlysningen er å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer som opererer innenfor samme område. Forskningsrådet vil derfor offentliggjøre tittel, sammendrag, samarbeidspartnere og kontaktpersoner til skissene, slik at miljøer med samme infrastrukturbehov lettere kan kontakte hverandre og inngå samarbeid om endelige infrastruktursøknader.

Forskningsinfrastrukturen som beskrives i skissen må støtte opp under utviklingen av nasjonalt prioriterte forskningsområder og nasjonalt viktige næringer der det er behov for tilgang til relevante forskningsinfrastrukturer.

Bakgrunnen for hvordan Forskningsrådet prioriterer investeringer i forskningsinfrastruktur på ulike områder er beskrevet i disse dokumentene:

Det er også mulig å søke om støtte til infrastrukturer som er relevante for grunnleggende og/eller anvendt forskning av særskilt høy kvalitet.

Forskningsinfrastrukturer som det søkes om støtte til må være så godt forberedt at investering kan starte i løpet av 2021. Forskningsrådet kan tildele midler til forskningsinfrastruktur for en periode på inntil fem år.

Les mer her.