Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om SFI

Man kan nå sende inn obligatorisk skisse som kvalifisering for å kunne sende inn søknad om midler til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart høsten 2020.

Denne utlysningen gjelder obligatorisk skisse. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse vil være kvalifisert til å kunne søke om midler i den endelige SFI-utlysningen som har søknadsfrist 25. september 2019.

Ambisjonen er å starte opp minimum 10 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) høsten 2020. Det er forventet en årlig bevilgning fra Forskningsrådet til nye sentre på inntil 120 mill. kroner.

Denne SFI-runden sammenfaller i tid med etableringen av en mer aktiv porteføljemetodikk i Forskningsrådet og kan gi mulighet for finansiering av sterke SFI-søknader også ut over SFI-ordningens budsjett.

Hvem kan søke?

Denne utlysningen av SFI er åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Alle som oppfyller de overordnede kriteriene, kan søke, så sant dere er en godkjent forskningsorganisasjon . Alle søkere må imidlertid beskrive hvordan senteret vil bygge på eller være komplementært i forhold til andre etablerte sentre eller andre større satsinger.

Ved utvelgelsen av sentre legger vi vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping innenfor temaområdene for sentrenes forskning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Obligatorisk skisserunde

Første fase av søknadsprosessen er en obligatorisk skisserunde. Siste frist for innsending av skisser er torsdag 4. april 2019 kl. 15.00.

Hovedhensikten med den obligatoriske skisserunden er å bidra til at søkere ikke legger ned for mye arbeid i søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige som SFI. Skisserunden vil også være et verktøy for de større institusjonen til å kunne prioritere og sortere sine initiativer og være til hjelp for Forskningsrådet for å tilrettelegge og forberede behandlingen av de endelige søknadene.

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen, er kvalifisert til å søke om midler i den endelige søknadsrunden. SFI-søknader som ikke er basert på skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist.

Overordnede krav og forutsetninger for støtte til SFI

En omtale og beskrivelse av hvilke overordnede krav som gjelder for et SFI er gitt i dokumentet "Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer" (januar 2019). Alle søkere må sette seg godt inn i de gjeldende krav og retningslinjer.

Det gjøres oppmerksom på at det er noen endringer eller presiseringer i forhold til tidligere utlysningsrunder:

  • Ansvarlig søker og vertsinstitusjon for et SFI må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet. Etableringen av et SFI skal sees i forhold til vertsinstitusjonens forskningsstrategi.
  • SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet. Offentlige aktører kan delta sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må alltid være med private bedrifter som partnere.
  • Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i sentrenes styring, finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet.
  • Finansielt bidrag fra private bedrifter og andre brukerpartnere skal være minst 50 prosent av Forskningsrådets årlige bevilgning.
  • Vertsinstitusjonen og andre forskningsorganisasjoner kan i tillegg bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement.
  • Vertsinstitusjonen og partnerne fastsetter sammen sine bidrag ut fra størrelse, rolle og forutsetninger. Omfanget av eventuell egenfinansiering fra forskningsorganisasjonene vektlegges ikke ved søknadsvurderingen.
  • Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter som kan etableres og finansieres for inntil åtte år. Forskningsrådets finansiering av det enkelte senter skal være 10-12 mill. kroner pr. år.
  • Forskningsrådet kan ikke tildele statsstøtte gjennom SFI-ordningen. Støtten til forskningsorganisasjoner skal gå til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Bedriftene må bære sine egne kostnader og kan heller ikke motta indirekte statsstøtte. Prosjekter i senteret skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom partnerne.

Søknader som ikke tilfredsstiller de overordnede krav og forutsetninger vil bli avvist.

Andre krav og forventninger i utlysningen

Innovasjon og kommersialisering

I et SFI forventes det aktiv deltakelse fra alle bedrifter og evt. offentlige aktører. Det forventes også utveksling av personell mellom partnerne. Alle sentre må ha tydelige og bevisste planer og prosedyrer for hvordan de skal legge til rette for å stimulere til innovasjon og hvordan de vil definere, kartlegge og følge opp forskningsresultater med innovasjonspotensial. Alle søkere må gjøre tydelig rede for hvordan innovasjon og kommersialisering skal ivaretas i senteret.

Internasjonalisering

Et av delmålene med SFI-ordningen er å fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv. Det er klare forventninger om internasjonal deltakelse og samarbeid i et SFI. Et SFI kan ha med internasjonale partnere på tilsvarende vilkår som norske partnere, forutsatt at også disse bidrar til å nå senterets mål og de overordnede målene for SFI-ordningen. Internasjonal forskerutveksling og utenlandsopphold forventes. Det forventes videre at partnerne i et SFI arbeider aktivt mot å engasjere og hevde seg i internasjonalt forskningssamarbeid, bl.a. EUs rammeprogram. Alle søkere må gjøre tydelig rede for hvordan internasjonalisering skal ivaretas i senteret.

Deltakelse av offentlige aktører

SFI-ordningen er rettet mot norsk næringsliv, men offentlige aktører kan delta i et SFI sammen med private bedrifter. Slikt samarbeid er aktuelt på en rekke områder der det både nasjonalt og internasjonalt er store markedsmuligheter for norsk næringsliv, for eksempel innenfor helse og transport. Offentlige aktører vil her kunne være krevende brukerpartnere og problemeiere. FoU-samarbeidet i et SFI kan også åpne for at private bedrifter og forskningsorganisasjonene får tilgang til data, utstyr, testarenaer m.m. som kan være viktig for senteret. Søkere må gjøre tydelig rede for hvilken rolle eventuelle offentlige aktører skal ha og på hvilken måte de skal delta aktivt i senteret.

SFI-ordningen er fleksibel

SFI-konsortiet fastsetter selv den enkelte partners bidrag ut fra partnerens størrelse, forutsetninger og rolle. Bidrag kan gis som kontantbidrag, egeninnsats gjennom konkret samarbeid eller infrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre forskningen i senteret. Ordningen har dermed en betydelig fleksibilitet når det gjelder å åpne for medvirkning av både små og mellomstore bedrifter og store, internasjonalt orienterte foretak. Forskningsrådet vurderer den enkelte søknad og dets konsortium ut fra senterets mål, innrettingen av innsatsen og hvordan denne er tilpasset de utfordringer som er i forsknings- og innovasjonsøkosystemet på det aktuelle området. Alle søkere må gjøre tydelig rede for hvilken aktiv rolle hver av de deltakende partnere skal ha ut fra sin størrelse og forutsetninger.

Bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for bl.a. å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. SFI-ordningen kan bidra til økt og mer bærekraftig verdiskaping og omstilling i norsk næringsliv gjennom sentrenes langsiktige forskning. Også på andre områder kan SFI-ordningen bidra til å møte de store samfunnsutfordringene. Alle søkere må gjøre rede for hvordan senteret skal bidra til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Ved søknadsvurderingen vil Forskningsrådet under ellers like vilkår kunne prioritere søknader som gir et tydelig bidrag til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Forskerutdanning og utenlandsopphold

SFI-ordningen skal stimulere og bidra til forskerutdanning på områder der rekruttering av høyt utdannet og kvalifisert personell er viktig for næringslivet. Forskerutdanning kan organiseres og finansieres helt eller delvis innenfor senteret eller gjennom samarbeid med universitet eller høgskole på annen måte. Forskerutdanningen må ivaretas av et universitet eller en høgskole som er akkreditert av NOKUT til å gi doktorgradsutdanning på feltet. Omfang og profil på forskerutdanningen må tilpasses de behov og utfordringer for rekruttering som næringslivet har og som kjennetegner forsknings- og innovasjonsøkosystemet på det aktuelle området. Utdanningen i et SFI omfatter både master- og doktorgradsstudenter samt postdoktorer. Alle søkere må gjøre rede for på hvilken måte og i hvilket omfang senteret skal bidra til forskerutdanning innenfor sitt område.

Utenlandsopphold er en viktig del av forskerutdanningen og alle stipendiater som arbeider i et SFI bør få internasjonal erfaring. Alle søkere må gjøre rede for hvordan de skal ivareta dette.

Kjønnsbalanse

Blant dagens 24 SFI er det åtte kvinnelige senterledere. Dette er en vesentlig bedring i forhold til tidligere, men det er ønskelig å øke denne kvinneandelen ytterligere. Alle søkerne oppfordres til å se etter kvalifiserte kvinner som senterledere og ledende forskere. Likestillingshensyn må generelt integreres i arbeidet med å planlegge og utarbeide nye SFI-søknader. Ved søknadsvurderingen vil Forskningsrådet under ellers like vilkår prioritere søknader med kvinnelige senterledere og sentre med sterk kvinne-representasjon i ledende posisjoner.

Arkivering av forskningsdata

Vertsinstitusjonen avgjør i samarbeid med partnerne hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i senteret og må oppgi dette i forbindelse med revidering av søknad.