Open Call 2018 (Kreftforeningen)

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Formålet skal fremmes gjennom kreftforskning i vid forstand, spredning av informasjon, bidrag til forbedringer i kreftomsorgen, å være et tydelig talerør for pasienter og deres nærstående, samt gjennom internasjonalt arbeid. 

Kreftforeningen lyser nå ut midler til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning og helse -og samfunnsvitenskapelig forskning.

Søker må 

  • ha doktorgrad
  • tilhøre et norsk universitet, høgskole, forskningsinstitutt, helseforetak eller annen institusjon med forskning som del av virksomheten.

Det kan søkes støtte til

  • forskerstillinger
  • postdoktorstillinger
  • tekniske stillinger
  • driftsmidler

Les mer her: https://nettsoknad.kreftforeni...