logo

Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)


Programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har som hovedmål å støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

Sekundære mål for programmet er å:

  • styrke internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftige offentlige og private forskningsgrupper og -institusjoner i Norge
  • styrke nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og partnerskap
  • styrke kapasiteten til forskningsgrupper og -institusjoner i lavinntekts- og lavere mellominntektsland gjennom støtte til samarbeid innenfor forskning og opplæring
  • øke bevisstheten blant beslutningstakere, forskere og offentligheten om behovene for global helseforskning

Programmet har følgende prioriterte temaområder:

  • forebygging, behandling og diagnostikk for smittsomme sykdommer, spesielt vaksine og vaksinasjonsforskning
  • familieplanlegging, reproduktiv helse, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse
  • forskning på helsesystemer og helsepolitikk
  • innovasjon i teknologi og metodeutvikling

Det oppfordres til forskning som går på tvers av to eller flere av de fire temaområdene. Implementeringsforskning er viktig for en effektiv utrulling og oppskalering av suksessfulle helseintervensjoner. Programmet kan finansiere forskning og innovasjon langs hele verdikjeden så fremt det er relevant for programmets hovedmål. Det oppfordres spesielt til fler- og tverrfaglige tilnærminger som retter seg mot de største utfordringer innenfor global helse.

Les mer her